راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مردم فرانسه
خود را برای
تظاهرات خیابانی
آماده می کنند!
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

 

روزنامه اومانیته ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه، در شماره 26 اوت 2011 خود گزارشی درباره ملاقات دبیرکل کنفدراسیون سندیکای کارگری فرانسه (س –ج –ت) با نخست وزیر فرانسه منتشر کرد.
اومانیته نوشت:
سیاستهای ریاضتهای اقتصادی دولت فرانسه را محکوم کرد.
دبیرکل کنفدراسیون سندیکای چپ کارگران فرانسه "برنارد تیبو" روز دوشنبه در دیدار و مذاکره با "فرانسوا فیو" نخست وزیر فرانسه در مورد نتایج مخرب برنامه های ریاضت اقتصادی دولت گفتگو کرد. اوگفت که تصمیماتی گرفته شده از طرف دولت در زمینه ریاضت های اقتصادی مانند کاهش حقوق باز نشستگی، کاهش حقوق کارمندان و کارگران و تغییرات اساسی در خدمات عمومی همگی طرح هایی است که در اکثر کشورهای اروپا به اجراء گذاشته شد و نتیجه آن شورش مردم بود. اروپا اکنون بیش از چند دهه گذشته در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد. اکنون 23 میلیون اروپائی بیکارند. ممکن است که برنامه مالیات بر ثروتمندترین اقشار جامعه که دولت مدعی آنست یک تبلیغات سمبولیک سیاسی است و برنامه حذف بخشی از مشاغل خدمات اجتماعی واقعیت. واقعیتی که ضربه به زندگی مردم می زند. بهداشت و درمان باهزینه بیشتر در حقیقت محروم کردن مردم از درمان و بهداشت است. در حقیقت با کاهش بیشتر دستمزدها و کاهش خدمات اجتماعی و امنیت اجتماعی و سخت تر شدن شرایط کار و زندگی، برخلاف نظر شما، تعادل اقتصادی برقرار نخواهد شد. بلکه ما اعتقاد داریم جبهه مشترکی برای مقابله و ایسستادگی در مقابل بازار مالی را بوجود خواهد آورد.
تجربه گذشته نشان داده که هرگز با اطاعت از نسخه های دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا بحرانی که گریبان اروپا و امریکا را گرفته حل نخواهد شد. در مورد" قانون طلائی" یعنی ایجادبودجه متعادل که سارکوزی میخواهد ان را در قانون اساسی بگنجاند ما تنها می توانیم بگوئیم که این چیزی نیست جز یک فریب و تصمیم است علیه جامعه اروپا.
به نظر ما پایه واساس بحران را نباید در هزینه هایی عمومی بلکه در سقوط در امدها باید جستجوکرد. البته راه حل های متعددی برای دسترسی به منابع بیشتر درامدهای دولتی وجود دارد. رفرم اساسی وعمیق برروی سیستم مالیاتی یکی از این راه حلهاست. مانند مالیات بر درآمدها، مالیات بر شرکت ها که این یکی از موارد ده ماده ای است از خواست های ما به نمایندگی از کارگران. ما برای تحقق این خواست از هم اکنون کارگران را برای یک حرکت سراسری در فرانسه بسیج کرده ایم و بزودی تظاهرات خیابانی آغاز خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه دیگر قرار است برگزار شود و ما با آگاهی از حساسیت این انتخابات، اعتراضات را شروع خواهیم کرد.

 

راه توده 331    14 شهریور ماه 1390

بازگشت