راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بحث های
تدارکاتی برای
کنگره مهم
حزب چپ آلمان
عسگرداوودی

 

در دو هفته گذشته مطبوعات آلمان، از جمله نشریات «یونگه ولت» و «نویس دویچلند» که دیدگاه های «حزب چپ آلمان» را منتشر می کنند از بحث های درون گروهی در «حزب چپ» خبر دادند. مسئولین حزبی نیز در مصاحبه های معتدد خود از تدارکات برای برگزاری کنگره پیش رو اطلاع دادند.

مسئولین سیاسی «حزب چپ آلمان» البته بارها در رابطه با وجود دو دیگاه متفاوت درون حزبی در مصاحبه های خود صحبت کرده بودند، اما موضوع جدیدی که در مصاحبه های اخیر و رسانه های آلمان مطرح است، کنگره پیش روی این حزب برای تعین تکلیف با این پدیده و همچنین نگرانی از ضعف مالی حزب است.

تفاوت دیدگاه درون حزبی از تمرکز دو گروه فکری و سنتی در حزب ناشی می شود. بخش متمایل به استواری بیشتر روی دیدگاه های مارکس و لنین اند که این بخش عمدتا شامل اعضائی هستند که از شرق آلمان به حزب پیوسته اند و بخشی متمایل به دیدگاه سوسیال دموکراسی چپ که از جمله اعضاء بخش غربی آلمان می باشند.

بحث بین دو دیدگاه اگر چه پدیده جدی نیست، اما چنین بنظر می رسد به مرحله جدی تری از رشد خود رسیده است. به همین دلیل نیز بحث های درون گروهی در حزب چپ برنامه ریزی شده و طرفداران هر دو نظریه به جمع بندی دیدگاه های خود پرداخته و خود را برای کنگره پیش رو که از جمله برای تصمیم گیری در همین رابطه تشکیل خواهد شد آماده می کنند. کنگره حزب از بیست ویکم تا بیست سوم ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.

دو بخش دارای تفاوت دیدگاه ها، شامل دو جریان فکری درون حزبی هستند. بخش اول شامل بخش بالای اعضاء سابق حزب حاکم سوسیالیست قبل از فرو پاشی در آلمان شرقی هستند و نیز اعضائی که بعد از فروپاشی و رشد نارضایتی اقتصادی ـ اجتماعی در شرق آلمان که حاصل پیوستن دو آلمان می باشد به حزب چپ جذب شده اند. ازجمله افراد شاخص این جناح «هانس مدرُف»، «ایگون کرنس»:، «سارا واگنکنشت»، «لوتار بیسکی» «گریگور گیزی» و «خانم گزینه لیچ» (دبیر اول فعلی ) را می توان نام برد. دبیر اول حزب چپ المان در محافل سیاسی آلمان به « گزینه سرخ» معروف است. در بین این جناح تعداد قابل توجهی از اعضاء نیز وجود دارند که از بخش غربی آلمان به حزب پیوسته اند اما همچون جناح نامبرده دارای دارای گرایش استوار تر بر نظرات مارکس و لنین هستند. از جمله این گروه های درون حزبی یک جریان تروتسکیست به رهبری خانم «لوسی دردنر» می باشد. همچنین گروه ـ«مارکسیسم قرن 21» در این جناح عمل می کند. 

بخش دوم که به سوسیال دموکرات های چپ معروف می باشند شامل گروه اصلی طرفداران «اسکار لافنتین» دبیر اول سابق «حزب سوسیال دموکرات آلمان» می باشند که در چند سال گذشته با 11 هزار تن پس از انشعاب از «حزب سوسیال دموکرات آلمان» به «حزب چپ آلمان» پیوستند. این جناح نیز متشکل از گروه های مختلف دارای تمایلات سوسیال دموکراسی (از نوع راست) تا تمایلات نزدیک به دیدگاه های مارکسیستی می باشد.

 قابل ذکر است که ترکیب سنتی اعضاء این حزب در شرق آلمان بالا است و برعکس غرب آلمان دارای ترکیب سنی متوسط و بپائین می باشد. همچنین میزان پرداخت کمک های مالی اعضاء حزب در شرق آلمان به مراتب بالاتر از غرب آلمان است. برآوردها در مجموع نشان می دهد که سن متوسط اعضا حزب با توجه به بالا بودن تعداد اعضاء در بخش شرق که 63 سال ارزیابی شده است و این رقم نشان میدهد که تعداد افراد عضو در بخش غربی آلمان کمتر از شرق آلمان است. موضوع دیگری نیز در بررسی آمار فوق جلب توجه می کند و آن است که با توجه به بالا بودن سن تعداد اعضاء حزب در شرق به همان نسبت نیز تعداد مرگ و میر در همان بخش بیشتر است و در نتیجه در سال های گذشته تعداد اعضاء حزب در بخش شرقی آلمان رو به کاهش است. گفته می شود که از سال 2009 تا اکنون با محاسبات تقریبی از تعداد اعضاء حزب 7 هزار تن کم شده است. البته این رقم هنوز از طرف خود حزب چپ رسما تائید نشده است. در مجموع تعداد اعضاء نسبت به دو سال گذشته در حزب کم شده و با توجه به اینکه در صد بالای این افراد در شرق آلمان ساکن بوده اند و کمک های مالی بالائی پرداخت می کرده اند، در وضعیت مالی حزب چپ نیز تاثیر منفی ایجاد شده است. لازم به ذکر است که مطابق قانون احزاب آلمان مجاز به دریافت کمک مالی از شرکت های و کنسرن های بزرگ می باشند و حزب چپ آلمان در بین احزاب دارای نماینده در پارلمان آلمان تنها حزبی است که به هیچ عنوان حاضر نیست از چنین مراکزی کمک مالی دریافت کند و مسئولین حزب بارها اعلام کرده اند که با وجود وضعیت مالی نا مناسب حزبی، حزب چپ به هیچ عنوان به دریافت کمک مالی از هیچ کنسرن و شرکتی مبادرت نخواهد کرد. میزان دریافت قانونی کمک های دولتی به احزاب در آلمان به نسبت متوسط و نسبی تعداد رای های دریافتی سالیانه است. هر حزبی که دارای تعداد بیشتر از آرا مردم باشد به همان نسبت نیز از حق دریافت بیشتر بودجه سالیانه برخوردار است.

کنگره پیش رو نشان دهنده تغییرات احتمالی در این حزب خواهد بود.

 در این فیلم مصاحبه دبیراول حزب چپ خانم «گزینه لیچ» و «کلاوس ارنست» قائم مقام دبیر اول حزب را در حال معرفی برنامه پیشنهادی برای بررسی به کنگره مشاهده کنید. این برنامه پیشنهادی «سوسیالیسم دموکراتیک» را هدف برنامه استراتژیک حزب اعلام می کند.

مورد مشابهی از بحران در «حزب سوسیال دموکرات آلمان» نیز وجود دارد که برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید اینجا در سایت فارسی صدای آلمان مراجعه کنید.

 

 

 

                                راه توده  326        10  مرداد ماه  1390

 

بازگشت