راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یک فریاد در همه جهان
شیلی مثل لندن
لندن مثل مادرید!

 

اومانیته روزنامه منتشر کننده نظر حزب کمونیست فرانسه نوشت:
آنچه در انگلستان روی داد و پیشتر در یونان اتفاق افتاده بود، در شیلی نیز روی داد. یعنی تظاهرات دهها هزار نفره دانشجویان و شهروندان این کشور علیه دولت دست راستی شیلی که برنامه ریاضت اقتصادی را در دست اقدام دارد. برنامه ای که صندوق بین الملل پول آن را تدوین و ابلاغ کرده و در ایران نامش را تغییر داده و "تحول اقتصادی" نام نهاده اند. تحولی که با خصوصی کردن زیر بنای اقتصادی کشور، حذف یارانه ها، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری و اخراج از کار و خلاصه "پیاده کردن اصل 44 ابلاغی رهبری" درحال اجراست و تحریم های بین المللی بر شدت فشار آن بر مردم افزوده است.


تظاهرات درسانتیاگو پایتخت شیلی با اعتراض به کاهش بودجه دولتی در بخش آموزش عمومی شروع شد و سرانجام به شعار علیه رئیس جمهور جدید این کشور"سباستین پینه" انجامید که جانشین رئیس جمهور متمایل به چپ سابق شیلی شده است.
در تظاهرات شیلی نیز مانند تمام تظاهرات اعتراضی در تمام کشورهای جهان – از جمله ایران – گروهی که سر نخ آنها در دست پلیس بود به میان تظاهر کنندگان جوان رخنه کرده و با آغاز تخریب اموال عمومی و آتش زدن چند اتومبیل بهانه لازم را برای یورش پلیس فراهم کردند. 39 زخمی و نزدیک به 300 بازداشتی حاصل این خشونت و سرکوب بود.


سخنگوی دانشجویان اعلام کرد که معترضان ارتباطی با گروهای افراطی ندارند و این خشونت را محکوم کردند.
معلمین واستادان و دیگر اقشار مردم از خواست دانشجویان حمایت کردند. خبرگزاری ها گزارش دادند که چنین خشونتی از جانب پلیس برای سرکوب اعتراض های خیابانی مردم، از دوران دیکتاتوری ژنرال دیکتاتور پینوشه که در سال 1990 برکنار شد تاکنون سابقه نداشته است.
صدای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در کشوری که دولت مدعی است سال گذشته رشد اقتصادی 7 درصدی داشته اکنون برخاسته است.

 

راه توده 328    24 مرداد ماه 1390

بازگشت