راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برپائی کنگره
حزب کمونیست ویتنام

روزنامه و سایت خبری "پراودا" 27 12 2010

یازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام از 12 تا 19 ژانویه 2011 در هانوی پایتخت این کشور برگزارخواهد شد.

در این کنگره 1400 تن به نمایندگی از 3.6 میلیون عضو حزب کمونیست ویتنام شرکت 
خواهند کرد تا نتایج 25 ساله خط مشی «دوئی موئی»- نوسازی همه جانبه کشور، نتایج 20 ساله 
اجرای برنامه حزب و نتایج 10 ساله رشد اجتماعی- اقتصادی ویتنام را بررسی کنند.

ایدئولوژی حزب کمونیست ویتنام همچنان مارکسیسم- لنینیسم و ایده‌های "هوشی مین" 
است. ویتنام در عرصه اقتصادی با بهره گیری از تجربه چین، رشد اقتصاد بازار با سمتگیری سوسیالیستی و با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و زندگی بهتر توده‌های مردم در ویتنام را ادامه میدهد.

 

 

 

                        راه توده  299    13 دیماه  1389

 

بازگشت