راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات ریاست جمهوری

روی آگاهی

مردم ایران

در هر رویدادی

حساب کنیم

 
 

اوضاع بسیار بغرنج و پیچیده ایران، هرگز به معنای آن نیست که نتوانیم و یا نکوشیم سیر رویدادها را در پروسه ای که به لحظات کنونی ختم شد مرور و تحلیل کنیم. هیچ نوع تحلیل و ارزیابی از ایران کنونی، بدون نگاه به گذشته و آنچه که روی داد ممکن نیست و بی شک در دل همه حوادثی که در 33 سال گذاشته در ایران روی داده است مسئله بسیار مهم "یورش به حزب توده ایران" و خارج ساختن آن از گرودنه حضور علنی در جامعه انقلابی ایران نهفته است. هرگز نمی توان گفت که گذشته مربوط به گذشته است و باید از امروز گفت. امروز در آینه دیروز منعکس است. آنها که امروز در ایران حاکم اند، از دل رویدادهای گذشته بیرون آمده اند و در بسیاری از رویدادهای مهم نقش آفرین نیز بوده اند. ما یقین داریم که آینده بسیار پرتنش و حادثه سازی در پیش است. حتی، تا حد پیش بینی ناگوار دخالت مستقیم نظامی در امور داخلی ایران. اما، همین پیش بینی ناگوار نیز اگر تحقق یابد، حادثه ای جدا از دیگر رویدادها و سیر و تحول 33 سال گذشته نیست. بدین ترتیب است، که یورش به حزب توده ایران پیوسته سرفصل گردش به راستی در جمهوری اسلامی است که هیچ تحول و رویدادی را نمی توان بدون نگاه به آن آغاز کرد. اگر زبان انقلاب – نه به تعبیر حاکمیت، بلکه با نگاه به ماهیت انقلاب ضد استبدادی و آزادیخواهانه و استقلال طلبانه 1357بریده نشده بود، ای بسا میهن ما شاهد حاکمیت کنونی نبود. همچنان که مقاومت ملی در برابر ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی نه از نوع ادعاهای "طالبان"ی و "القاعده" ای حکومت کنونی، بلکه از نوع کوبا، ونزوئلا، ویتنام و... بود. این نه به معنای آنست که حزب توده ایران رهبری کشور را بدست می گرفت، بلکه به معنای مخالفت جدی حزب ما با انحراف انقلاب و آگاه سازی مردم نسبت به عمق رویدادها است.

حزب توده ایران زبان گویای انقلاب 57 ایران بود. ما متکی به اسناد ومدارکی دهان بازمی کنیم و یا قلم برکاغذ می گذاریم، که نمونه ای ازآنرا بصورت یک سند تاریخی در همین شماره راه توده خوانید! 

کنکاش دلائل سازمانی- نه دلائل اجتماعی- ضرباتی که به حزب ما وارد آمد، ارتباطی به تحلیل ما از اوضاع ایران و انقلاب و نیروهای شرکت کنند در آن ندارد. مشی و سیاست حزب ما درمجموع خود دقیق، علمی و منطبق با شرایط روز ایران بود . رویدادهای  سه دهه گذشته و چشم گشودن نیروهای سیاسی غیر توده ای ( اعمم از نیروهای مترقی مذهبی و ملی) و بیان و اتخاذ سیاست های منطقی و منطبق با شرایط ایران و نه تخیلات و آرزوها، بر درستی سیاست حزب ما در برابر انقلاب و حاکمیت چند لایه و چند پارچه آن مهر تائید زد. هرگز نباید برای تحلیل رویدادها و تحولاتی که در جمهوری اسلامی روی داد، تسلیم احساسات ناشی از ضربات سازمانی به حزب قرارگرفت و یا مرعوب تبلیغات دشمنان تاریخی حزب توده ایران، که سالهاست روی نفی سیاست و نقش حزب ما در انقلاب 57 متمرکز است شد. این دشمنان تلاش می کنند ما را دراسارت ضربات سازمانی باقی نگهدارند و ما را بعنوان حزبی  مغبون و مرعوب، که قربانی سیاست دفاع از انقلاب شد بدنبال خود بکشانند!

باید با ارائه اسناد و مدارک و با تاکید برآنچه حزب ما گفت و پیش بینی کرد، به مقابله با کارزار تبلیغاتی علیه حزب توده ایران رفت. قضاوت نهائی با میلیون ها ایرانی است، که درانقلاب شرکت کردند، نه نان به نرخ روزخورها و موج سواران سیاسی در خارج از کشور. حزب توده ایران با جان سختی تاریخی خود، تا آخرین لحظه ممکن و با تمام توانی که در شرایط بسیار دشوار فعالیت علنی پس از انقلاب 57 داشت، درمیدان ایستاد تا سخن تاریخی خود را بگوید. این برای حزب ما یک افتخاراست. این افتخار را باید به کمک همان توده های عظیم مردم، که امروزبا چهره واقعی حکومت آشنا شده و حکومت سعی می کند با ترویج و تشویق خرافات و دامن زدن به جنگی تازه، این شناخت را به بیراهه بکشاند، به یک واقع بینی ملی تبدیل کرد!

مردم ایران، امروز حاکمیت را شناخته اند. از هر فرصتی برای بیان این شناخت خود استفاده می کنند و هر بار آگاه تر از بار گذشته. ما درجریان انتخابات 22 خرداد 1388 شاهد این شناخت بودیم، در مقاومت مردم در برابر کودتائی که علیه نتیجه این انتخابات شد نیز این آگاهی را دیدیم، حتی در اعتراضات و اعتصابات هفته گذشته بازار و کسبه که منجر به تظاهرات خیابانی شد و مردم ابتکار را بدست گرفته و با شعارهای خود در خیابان های مرکزی تهران به راه افتادند نیز همین آگاهی را دیدیم.

بموجب همین تجربه است که اعتقاد  داریم در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز مردم ایران ابتکار و خلاقیت خود را به میدان می آورد و تصمیم درست و ممکن را خواهد گرفت. روی این آگاهی ملی باید حساب کرد، همچنان که در مرور گذشته 33 ساله و بازگوئی چرائی و چگونگی آن برای مردم، حتی برای یک روز نباید غفلت کرد.

 

 

 

 

                        راه توده  378     17 مهر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت