راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مردم یونان
بجای احزاب
متحد شده اند!

 

روزنامه اومانیته چاپ فرانسه مصاحبه مفصلی به الکسی تسیپراس رهبر ائتلاف چپ رادیکال یونان موسوم به "سیریزا" انجام داده است. تسیپراس امروز- دوشنبه- مهمان جبهه چپ فرانسه در پارلمان این کشور است و با پیر لوران دبیرکل حزب کمونیست فرانسه و ژان لوک ملانشون رهبر جبهه چپ ملاقات خواهد کرد.
رهبر ائتلاف سیریزا در مصاحبه با اومانیته درباره آینده این کشور از جمله می گوید:
"اگر احزاب کوچکی که طرفدار برنامه ریاضت اقتصادی هستند بتواند دولت ائتلافی تشکیل دهند ناگزیر خواهند بود به مردم یونان بگویند که چگونه حکومت خواهند کرد؟ مردم یونان در انتخابات 6 مه دست رد به سینه سیاست ریاضت اقتصادی گذاشته اند. مسئله بنابراین چگونگی تشکیل یک دولت نیست، مسئله آن است که آیا برنامه صندوق پول و اتحادیه اروپا را که مردم یونان رد کرده اند می خواهند اجرا کنند یا نه. اگر حتی بتوانند در نهایت چنین دولتی را هم سرهم بندی کنند در صورتیکه بخواهد آن سیاست را به اجرا گذارد دوام زیادی نخواهد آورد....
ائتلاف چپ سیریزا در چشم انداز انتخابات اتی 17 ژوئن یک گروه پارلمانی متحد خواهد داشت. برای آنکه مطمئن باشیم که ما را از 50 کرسی اضافی محروم نخواهند کرد (حزبی که در مقام اول قرار گیرد 50 کرسی اضافی در پارلمان خواهد داشت که بتواند دولت تشکیل دهد.راه توده) ما تصمیم گرفته ایم که اساسنامه خود را تغییر دهیم و آن را به دادگاه عالی خواهیم داد. اما در اساس ما مخالف این شیوه تخصیص 50 کرسی اضافه هستیم و در صورتیکه به قدرت برسیم نسبیت کامل آرا (یعنی هر حزبی کوچک یا بزرگ به اندازه درصد آرایش در پارلمان نماینده داشته باشد. راه توده) را برقرار خواهیم کرد.
از انتخابات بدینسو سیریزا دیگر آن حزب سابق نیست. امروز ما یک نیروی سیاسی که نماینده بخش کوچکی از چپ باشد نیستیم بلکه جنبش زنده ای در جامعه یونان هستیم. ما تنها بیان امیدهای مردم چپ یونان نیستیم بلکه نماینده همه مردم یونان هستیم که خواهان پایان دادن به سیاست های اقتصادی کنونی، خواهان دمکراسی و عدالت اجتماعی در یونان هستند. اکنون ائتلاف نوینی در حال شکلگیری است، ائتلاف مردم یونان. این تحلیل ما را وا می دارد که خود را همچون حزب مردمی و دمکراتیک، متحد و آغوش گشوده برای خلق یونان بازسازی کنیم. آن 16 میلیون تنی که به سیریزا رای دادند در واقع این حزب نوین هستند.

 

 

 

   راه توده  362      اول خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت