راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آغاز یورش به
آزادی ها در کانادا
آذرفریتاش
 

 

بدنبال اعتراضات وسیعی دانشجویی برعلیه هزینه های جدید تحصیلی در ایالت کبک کانادا که از چندین ماه پیش بدین سو ادامه دارد مجلس ایالت کبک "قانون اضطراری" را در جلسه شب پنج شنبه گذشته به تصویب رساند که هرگونه اعترضی را از طرف دانشجویان وسندیکاهای ممنوع می کند.
به نوشته روزنامه اومانیته چاپ فرانسه مقامات کانادا با تصویب این قانون حق اعتراض وازادی بیان را محدود کرده و می کوشند با جریمه های سنگین و غیر قابل تحمل مردم وگروهای دانشجویی را از ادامه مبارزه منصرف سازند. تصویب این قانون همزمان با اجلاس ناتو در شیکاگوست که در ان برضرروت ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی تاکید شده است و نشان می دهد که از این پس نظام دمکراتیک بصورت مانعی دربرابراین سیاست ها درامده است. اکنون مقامات کانادا هفتصد تن را در جریان یک راهپیمایی به استناد این قانون دستگیر کرده اند. امری که بدنبال خود راه پیمایی دیگری بدون شعار و با به صدا درآوردن قاشق و قابلمه دانشجویان را بدنبال داشت.
در هفته گذشته و بدنبال تصویت این قانون کلیه اتحادیه های دانشجویان وکارگران و رهبران وشخصیت های دانشجویان اعتراض خود را به دولت اعلام کردند. شب جمعه مجددا هزاران نفر در اعتراض به تصویب " قانون ویژه" خیابانهای شهر مونترال وکبک را اشغال کردند. سخنگوی سندیکای دانشجویان با اعتراض به افزایش80 در صدی هزینه های تحصیلی اعلام کرد "که ما کبکی میخواهیم با عدالت اجتماعی که در آن به شرکتهای خصوصی و صاحبان معادن فروخته نشویم."


فیلم تظاهرات در کبک
http://www.youtube.com/watch?v=j5uFwhePrMQ&feature=player_embedded

 

 

 

 

   راه توده  363      8 خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت