راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

متن نامه کیانوری

در سال 1377

 
 

 

شورای سردبیری راه توده در دیدار فروردین ماه خود، تصمیم گرفت که از این پس و بتدریج برخی یادداشت ها، مقالات و نامه های زنده یاد کیانوری را که در اختیار دارد، بعنوان میراثی که باید همه توده‌ای‌ها از آن مطلع باشند، منتشر کند. به همین دلیل، دراین شماره راه توده یک مقاله بسیار کوتاه که در واقع نوعی پیشنهاد برای یک چهارچوب سیاسی و تدوین شعار حزبی است را منتشر کرده ایم که تقریبا بلافاصله پس از به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی در سال 1376 به راه توده رسید. همچنین دراین شماره متن کامل یک نامه کوتاه کیانوری را بصورت عکس منتشر کرده ایم که در 3 اوت 1998 به راه توده رسید. این نامه پس از آن بدست ما رسید که از اینسو شماری از مقالات شادروان "مجید فیاض" را که در روزنامه نیمروز منتشر می شد، به آدرس "..." که کیانوری پیشنهاد کرده بود از آن استفاده کنیم ارسال کرده بودیم. این مقالات در دفاع از حزب توده ایران و کیانوری، در پاسخ به مقالات انتقادی مسعود بهنود در همین روزنامه بود.

کیانوری پس از مدتی، این نامه را به آدرسی که در خارج از کشور داشت ارسال داشت که می خوانید. قضاوت با خوانندگان این نامه، که آیا این نامه، می تواند نامه یک فرد دراختیار مقامات امنیتی باشد؟

 

 

 

                        راه توده  40    26 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت