راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مدال افتخار

بورژوازی صنعتی

به گردن احمدی نژاد

نباید انداخت!

 
 

 

آنها که دل به سوسیالیسم احمدی نژادی بسته بودند و با آشکار شدن نقش او در پیاده کردن برنامه بانک جهانی تحت بهانه "نقدی کردن یارانه ها" حرفی برای دفاع از آن ادعای عجیبشان در ابتدای دولت احمدی نژاد ندارند، اخیرا ساز دیگری را کوک کرده اند. این ساز را آنها بر مبنای اختلافی که ظاهرا میان موتلفه اسلامی و باند احمدی نژاد شکل گرفته و باصطلاح "خبری" هم شده کوک کرده اند با این مضمون که احمدی نژاد نماینده بورژوازی صنعتی است و موتلفه نماینده بورژوازی تجاری. از این مضراب، این آهنگ باید بیرون بیاید که بورژوای صنعتی یک گام جلوتر از بورژوازی تجاری است و بنابراین عروس صنعتی را باید به حجله انتخابات آینده ریاست جمهوری برد. یعنی کمک کنیم آقای مشائی سکان را از احمدی نژاد تحویل بگیرد و بعد از مدتی به  احمدی نژاد باز گرداند.

این استدلال پیش از آن که جدی باشد، یا از روی بی خبری و بی اطلاعی است و یا در توجیه درک اشتباه از شرایط کشور و ماهیت باندی که 8 سال است مانند موریانه در تمام ارگان های جمهوری اسلامی نفوذ کرده و امروز بزرگترین مسئله اینست که چگونه می توان این زالو را از تن مردم ایران جدا کرد!

کدام بورژوازِی صنعتی سال 65 تا 68 میلیارد تومان اجازه واردات میدهد که دولت احمدی نژاد داده است؟ کدام بورژوازی صنعتی حداقل دستمزد کارگران را چنان تعیین می کند که شاهد طومارهای اعتراضی کارگران نسبت به آن هستیم؟ کدام بورژوازی صنعتی صندوق تامین اجتماعی اش را میدهد دست سعید مرتضوی که آن را پشتوانه توطئه های دولت برای انتخابات کند؟ این بورژوازی صنعتی است که باندازه بقالی ها اجازه تاسیس بانک و صندوق مهر و دوستی و امام زمان و کوفت و مرض صادر کرده؟ نمونه ای را پیدا کنید که وزارت کار و یا هر مقام مرتبط دیگری با کارگران اعتصابی در 8 سال گذشته وارد مذاکره شده و چاره ای برای حقوق چندین ماه عقب افتاده آنها بیابد؟ این همه اخراج و باصطلاح تعدیل نیروی انسانی کارخانه ها معنایش آنست که احمدی نژاد نماینده بورژوازی صنعتی است؟ بگوئید دولت و موتلفه و فرماندهان سپاه برای سهم شیر در غارت مردم با هم درگیر شده اند. این را میتوان پذیرفت، اما از اصطلاحات علمی و اجتماعی برای توجیه درک غلط از ماهیت طبقاتی یک دولت نمی توان استفاده کرد و نباید کرد.

 

 

 

                        راه توده  405     12 اردیبهشت ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت