راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آگاهی ناقص

همگانی از آنچه

در مصر گذشت

باقر نجفی

 

من بنابر شغلی که دارم، اغلب به مصر سفر می کنم. آنچه را که برایتان می نویسم اطلاعات مستقیم خودم است.

حكومت اخوان المسلمين در مصر یک فاجعه بود و اقدام کودتائی ارتش مصر را برای خاتمه بخشیدن به این حکومت می توان یک گام مثبت دانست. شاید برای شما که فقط خبرهائی که منتشر می شود را می خوانید و دور حوادث را دنبال می کنید درک این نکته ای که می نویسم سخت باشد درحالیکه عین واقعیتی که شاهد آن بودم را می نویسم:

تمام حوادث دوران کوتاه ریاست جمهوری "مرسی" عبارت بود از سرکوب و مقابله با جنبش انقلابی مردم مصر که امریکائی ها از آن حمایت می کردند زیرا اعتقاد داشتند برای مقابله با جنبش انقلابی مصر یگانه راه حل تشکیل یک دولت مذهبی و فاشیست است و به همین دلیل اخوان المسلمین را به میدان فرستادند. البته فکر نکنید نظامی ها بدون کشتار بر سر کار آمدند و قدرت خود را تثبیت کردند. آن ها هم دست به کشتار زدند و در حقیقت از دو طرف جنبش انقلابی لای دو سنگ آسیاب نظامی ها و اخوان المسلمین "له" شد و در مجموع 5 هزار قربانی داد.

جنبش انقلابی از يك طرف و وابستگي اقتصاد مصر به نظامی ها از طرف دیگر نه به اخوان المسلمین امکان یکه تازی داد و نه به ژنرال های مصر. این جنبش آنقدر قدرتمند بود که ژنرال های مصر با آگاهی از نفرتی که مردم در دوران کوتاه ریاست جمهوری مرسی از اخوان المسلمین پیدا کرده بودند تن به یک انتخابات دادند، درحالیکه به ندرت در کشورهای دیگری که کودتا می شود به این زودی کودتا کنندگان تن به انتخابات میدهند. نظامی های مصر میدانستند مردم از ترس اخوان المسلمین و نفرت از بازگشت آنها به قدرت رای به ژنرال "السیسی" خواهند داد و همینطور هم شد و حکومت نظامی ها اکنون با رای مردم بر سر کار است. جنبش انقلابی مردم مصر و خواست های آنها و همچنین حمایت امریکا از حکومت اخوان المسلمین و موافق نبودن آن با اقدام ارتش برای برکناری اخوان المسلمین زمینه دور شدن ارتش مصر از امریکا و نزدیکی به روسیه و تمایل به اتحاد با سوریه و تیره شدن روابط با ترکیه که حامی اخوان المسلمین بود را فراهم ساخت.

در کوتاه ترین تفسیر رویدادهای مصر می توانم بنویسم: مرسي و اخوان المسلمين بزرگترين ضربه را به انقلاب مصر زدند. زمانی که آنها تصميم گرفتند قوانین شرع را جانشین قانون اساسي مصر كنند، وقتي آزادي ها را محدود كردند و وقتي ًدر تمام انتخابات محلي تقلب كردند مردم از خواب غفلت بیدار شدند و تظاهرات و راهپیمائی عظیم در تمام شهرهای مصر راه را برای بازگشت نظامی ها به صحنه باز کرد. آمار آن تظاهرات و راهپیمائی را بین 14 تا 18 میلیون برآورد کرده اند.

انقلاب مصر با سرنگونی رژیم حسني مبارك بسيار پر قدرت شده بود و بحران اقتصادی، فقر و بيكاري به این انقلاب  كاملا ماهيت ضد امپرياليستي بخشيده بود و همین مسئله باعث وحشت امریکا و حمایت از اخوان المسلمین شد. جنبش "تمرد" که پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر آغاز شد و سپس به یک تمرد ملی در برابر حکومت "مرسی" انجامید را می توان بزرگترين جنبش مردم مصر دانست. جنبشی که نهايتا به سقوط مرسي انجاميد و اگر مرسي می ماند و ارتش وارد عمل نمی شد خونین ترین صحنه های انقلابی را خاورمیانه شاهد می شد. نمی توان گفت ارتش سخنگوی این جنبش شد و مرسی را برکنار کرد زیرا مجموعه این حوادث مانع تعمیق انقلاب در مصر شد.

تحولات و معادات بسیار پيچيده همچنان ادامه دارد و شطرنج سیاسی منطقه را واقعا پیچیده کرده است. از جمله این پیچیدگی ها مصالحه ایست که اکنون میان اخوان المسلمين با عربستان صورت گرفته و نظامی های حاکم بر مصر نگران آن هستند زیرا به پول عربستان نیازمند هستند و به همین دلیل ژنرال السیسی فورا به عربستان سفر کرد.

حکومت بر مصر با بدهي عظیم و با ٣٠٪ بيكاري و زندگي بيش از ٥٠٪  مردم  در فقر مطلق باين سادگي ممکن نیست و هنوز باید در انتظار حوادث و تحولات بود. انقلاب بهاری مردم مصر عظمت مردم این کشور باستانی را نشان داد. شما فقط به خاطر بسپارید که از آغاز حکومت اخوان المسلمین تا زمان سرنگونی بیش از 7 هزار و 400 اعتراض و اعتصاب و تظاهرات علیه حاكميت اخوان المسلمين در این کشور انجام شد.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 501  -  سوم اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت