راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

راهپیمائی زنان توده ای

با شعار"حق رای" در "انتخابات"

 

جرم توده ایها چیست: دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، دفاع از فرهنگ مترقی، دفاع از حقوق زحمتکشان، دفاع از تمامیت ارضی کشور، مخالفت با جنگ و دفاع از صلح، دفاع از قانون در برابر بی قانونی های حکومت ها، دفاع از آزادی های سیاسی، دفاع از آزادی های مدنی مردم، دفاع از تحولات و تغییرات کم هزینه برای مردم، دفاع از حکومت مردم بر مردم، دفاع از انتخابات و مردمی ترین نهاد، یعنی مجلس، دفاع از انتخابات آزاد.

اینهاست جرم نا بخشودنی حزب توده ایران از جانب حکومت ها و هراندازه که حکومت ها به مردم بیشتر پشت کرده و از آنها دور می شوند، این جرم های حزب توده ایران سنگین تر می شود، چنان که حتی ممنوعیت ها و محرومیت های سیاسی را نیز کافی ندانسته و به آن یورش می برند، زندان می برند، شکنجه می کنند، می کشند، اعدام می کنند و ...

اینست تاریخ حزب توده ایران و جرم آن از نگاه حکومت ها.

 

 

تبلیغات علیه حزب توده ایران همیشه یکسان بوده است. چه در دولت مصدق، چه در دولت بازرگان و چه در سال های پس از دولت موقت بازرگان و چه اکنون.

انگلیس و امریکا پیوسته حکومت های وقت را از حزب توده ایران و کودتای کمونیستی ترسانده اند و نیروی ارتجاعی و پیرو سیاست های آنها در داخل کشور نیز روی همین بهانه و تبلیغات مانور داده اند. برای کشاندن نیروهای مذهبی به دنبال این سیاست نیز، پیوسته از بی دینی و مذهب ستیزی توده ای ها سخن گفته و آن را تبلیغ کرده اند. حال آنکه، همه این ها فقط بهانه بوده است. آن دلیل و انگیزه اصلی برای سرکوب حزب توده ایران، پیوسته در تمام طول تاریخ حضور این حزب درجامعه ایران، برنامه های اقتصادی، مردمی و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ توده های مردم بوده است.

 نه تنها در تمام سال های منجر به کودتای 28 مرداد، نه تنها در سال های پس از کودتا و تا انقلاب 57، بلکه در همان سال های اول پیروزی انقلاب نیز همین تبلیغات و سیاست از خارج و در داخل کشور علیه حزب توده ایران دنبال شد. اکنون نیز صدای همان طبل به گوش می رسد.

جرم توده ایها چیست:

دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم

دفاع از فرهنگ مترقی

دفاع از حقوق زحمتکشان

دفاع از تمامیت ارضی کشور

دفاع از قانون در برابر بی قانونی های حکومت ها

دفاع از آزادی های سیاسی

دفاع از آزادی های مدنی مردم

دفاع از تحولات و تغییرات کم هزینه برای مردم

دفاع از حکومت مردم بر مردم

دفاع از انتخابات و مردمی ترین نهاد، یعنی مجلس

دفاع از انتخابات آزاد

 

اینهاست جرم نا بخشودنی حزب توده ایران از جانب حکومت ها و هراندازه که حکومت ها به مردم بیشتر پشت کرده و از آنها دور می شوند، این جرم های حزب توده ایران سنگین تر می شود، چنان که حتی ممنوعیت ها و محرومیت های سیاسی را نیز کافی ندانسته و به آن یورش می برند، زندان می برند، شکنجه می کنند، می کشند، اعدام می کنند و ...

اینست تاریخ حزب توده ایران و جرم آن از نگاه حکومت ها!

 

آنچه که بعنوان سلسله اسنادی برای آگاهی از فعالیت حزب توده ایران در دوران جنبش ملی (دهه 1330) به نقل از مطبوعات غیر حزبی و حتی طردار دربار شاه و مبلغ سیاست های انگلستان در ایران می خوانید، تنها گوشه ای از این کارزار ضد توده ایست.

مجله خواندنی ها، جدی ترین نشریه طرفدار دربار و انگلیس در سال 1330 بوده است. مضمون آن شباهت کاملی دارد با آنچه که در سال های قبل از یورش به حزب توده ایران در جمهوری اسلامی دنبال شد.

آن زمان مصدق را از کودتای توده ای ها می ترساندند، دیروز آیت الله خمینی را از کودتای توده ای ها و ورود ارتش سرخ (به سبک افغانستان) به ایران می ترساندند و حالا پس از آن کشتار تاریخی 1367 ، درعین اعلام مرگ و انحلال حزب توده ایران، باز هم از این شبح زنده سیاسی برفراز هر جنبش اجتماعی در ایران وحشت دارند. از جمله در هر انتخاباتی.

 

 

تلگرام راه توده: https://telegram.me/rahetude 

 

مقاله خواندنی ها را بعنوان یک سند در باره آنچه در بالا آورده شد بخوانید:

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 542 راه توده - 6 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت