راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اگر دولت بموقع

به حرف های مردم

گوش کرده بود

جنگ و ویرانی

بر سوریه

مسلط نمی شد

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

(با استفاده از بیانیه و سخنان رهبر حزب کمونیست سوریه)

 

 

جنبش اعتراضی در سوریه که نخست با طرح خواست های محلی و عمومی مردم استان "درعا" شروع شد، ناشی از تداوم وضع اضطرارای٬ نبود قوانین حاکم بر فعالیت سیاسی و... بود. این جنبش ضمنا خشم مردمی نسبت به سقوط شرایط و سطح زندگی سوری‌ها، خشم مردم نسبت به چرخش کشور ما به سمت اقتصاد بازار را آشکار ساخت. براثر این چرخش کمک‌های دولتی به فقرا کاهش یافت٬ از یارانه‌های مواد اولیه مورد نیاز مردم و تولیدات کشاورزی کاسته شد٬ دروازه های کشور به روی سیاست مبادله آزاد باز شد، بدون آنکه به نوسازی صنعتی سوریه بیانجامد. بیکاری بویژه در میان جوانان وسعت گرفت. ما می‌دانیم سیاست ملی سوریه نیرومندتر از توطئه های خارجی است، اما همواره نیز نسبت به خطر یک توطئه از درون هشدار داده بودیم و بارها بر این واقعیت تاکید کرده بودیم که سیاست خارجی مقاومت طلبانه سوریه باید ما به ازای خود را در عرصه داخلی نیز داشته باشد.

اکنون چند سال است که از جنگ و مداخله خونین خارجی در کشور ما می گذرد. دخالتی هولناک. فاجعه کنونی با یک جنبش اعتراضی محدود آغاز شد که برخاسته از خواست‌های مشروع محلی و عمومی مردم استان "درعا" بود. این جنبش گفت که مشکلات عمده ای در زندگی سیاسی سوریه وجود دارد:

- تداوم وضع اضطراری٬

- نبود قوانین حاکم بر فعالیت سیاسی و غیره و غیره.

آن جنبش ضمنا خشم مردم نسبت به سقوط شرایط و سطح زندگی سوری‌ها بدلیل چرخش کشور ما به سمت اقتصاد بازار را بر ملا کرد. بر اثر این چرخش کمک‌های دولتی به فقرا کاهش یافت٬ از یارانه‌های مواد اولیه مورد نیاز مردم و تولیدات کشاورزی کاسته شد٬ دروازه های کشور به روی سیاست مبادله آزاد باز شد، بدون آنکه به نوسازی صنعتی سوریه بیانجامد. بیکاری بویژه در میان جوانان وسعت گرفت.

در نتیجه این اعتراضات سه فرمان دولتی تصویب شد اما دیر هنگام:

1- پایان وضعیت اضطراری٬

2- انحلال دادگاه عالی امنیت

3- آزاد شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز.

 

کمیسیون‌هایی ویژه‌ شکل گرفت که وظیفه آنان از جمله تدوین قوانینی برای انتخابات٬ احزاب و رسانه‌ها بود. قوانین دیگری درباره مسایل اقتصادی و اجتماعی نیز قرار بود تدوین شود. اما با کمال تاسف، واکنش امنیتی نامناسب مقامات نسبت به تظاهرات خیابانی٬ این تظاهرات را به شهرهای دیگر سوریه نیز گسترش داد. همزمان با جنبش مردم که تازه آغاز شده بود، کارزار وسیع رسانه‌‌ای از سوی پاره‌‌ای کانال‌های ماهواره‌‌ای غرب با در اختیار داشتن امکانات فنی بسیار به راه افتاد. هدف این کار عبارت بود از تحریف٬ بزرگنمایی و تحریک مردم. در این کارزار چنان وانمود می‌ شد که آمریکایی‌ها با شهروندان سوری همدردی دارند.

سوریه نقش کلیدی در برهم زدن طرح‌های امریکا در خاورنزدیک داشت٬ طرح‌هایی که هدف آن کشیدن نقشه جدیدی از منطقه برخلاف منافع خلق‌های عرب٬ ضربه به مقاومت فلسطینی و خدمت به توسعه طلبی اسرائیل٬ نقض حقوق مردم فلسطین در بازگشت به سرزمین‌های خود٬ حق آنان برای تعیین سرنوشت٬ حق آنان برای داشتن یک دولت مستقل با پایتختی اورشلیم شرقی و حق سوریه برای بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی خود در بلندی های جولان از اسرائیل بود. غرب و امریکا بسرعت روی موج تظاهرات و نارضائی مردم از یکسو و برخورد امنیتی نا مناسب دولت با مردم سوار شد و فاجعه ویرانی و کشتار در سوریه بدین طریق آغاز شد.

همانگونه که همه میدانند سیاست ملی سوریه نیرومندتر از توطئه های خارجی - هر قدر بزرگ- است ولی ما همواره نسبت به خطر یک توطئه از درون هشدار داده بودیم و بارها بر این واقعیت تاکید کرده بودیم که سیاست خارجی مقاومت طلبانه سوریه باید ما به ازای خود را در عرصه داخلی نیز داشته باشد، زیرا در غیراینصورت راه قدرت‌های بزرگ که مصمم به سلطه بر جهان هستند برای سوءاستفاده از شرایط داخلی باز خواهد شد و خواهند توانست مسیر حوادث را به سود منافع خویش تغییر دهند.

حزب ما صریحا و از همان آغاز تظاهرات اعلام کرد که سمتگیری سیاسی شرکت کنندگان در تظاهرات مردمی مخالف با استعمار و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه است. مردم ما حق دارند به بیدادگری کارگزاران دولتی و نیروهای امنیتی محلی استان‌ها و مناطق مختلف کشور اعتراض کنند؛ حق دارند به بی عدالتی اجتماعی که قشرهای وسیع اجتماعی قربانی آن شده اند معترض باشند. حزب ما در همان ماه های اولیه برخورد امنیتی با مردم، خواهان آن شد که خشونت پایان گیرد٬ خواست‌های مشروع مردم شنیده شود٬ از خشونت نسبت به تظاهرات مردمی اجتناب شود. در عین حال٬ ما نسبت به کوشش برای سوءاستفاده از این تظاهرات٬ دامن زدن به تنش‌های محلی و برهم زدن وحدت ملی خلق سوریه که هدف آن ایجاد هرج و مرج در کشور بود هشدار دادیم. هرج و مرجی که توطئه گرانی که قدرتهای بیگانه مخالف با سیاست ملی سوریه محرک و تامین کنندگان مالی آن بودند. به همین دلیل ما بارها از دولت خواستیم که هر چه سریع تر قوانین مربوط به اصلاحات را اعلام و اجرا کند. ما به روشنی تاکید کردیم که این اقدامات مستلزم بازگشت آرامش به کشور و زندگی عادی در شهرهای سوریه است٬ چیزی که مستلزم پایان یافتن مارپیچ خشونت٬ بازداشت‌ها و انتقام جویی‌ها از سوی همه طرف‌های درگیری است.

تعلل دولت این فرصت را به باندهای مسلح داد که تحت بهانه حمایت از مردم در برابر پلیس و نیروهای امنیتی، دست به اسلحه برده و به سمت ارتش و پلیس شلیک کنند و همزمان با آن، گروه هائی از مردم را با سلاح هائی که از خارج در اختیار آنها قرار میگرفت مسلح کنند. بدین ترتیب شهرهای مختلف کشور در بحران فرو رفتند و اداره شهرها فلج شد. شیوه خشونت آمیز باندهای مسلح و تقابل پلیسی دولت با جنبش مسالمت آمیز مردم را در گرداب خشونت غرق کرد. گروه‌های بنیادگرای‌‌ تروریست که پول و سلاح از خارج می‌گرفتند شکار کارکنان ارگان های امنیتی و حتی خانواده های آنها را آغاز کردند. سیکل خشونت از دو طرف آغاز شد.

حزب کمونیست سوریه طی بیانیه‌‌ای که نیروهای ملی وسیعا از آن پشتیبانی کردند خواهان برگزاری یک کنفرانس ملی با مشارکت همه احزاب سیاسی٬ از جمله اپوزیسیون ملی داخلی٬ نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های حرفه‌ای٬ رهبران روشنفکری٬ فرهنگی٬ اقتصادی و مذهبی شد تا گفتگو برای آشتی ملی آغاز شود. هدف این کنفرانس ملی می توانست دستیابی به اجماع بر سر تدوین یک برنامه عمل ملی در راستای اصلاح مجموعه وضع سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی باشد و مسیر ساختن یک سوریه نوین و دمکراتیک را هموار کند؛ دولتی قانونگرا برپا کند که آزادی‌های عمومی را برای همه شهروندان و همه اجزای جامعه مدنی از جمله احزاب سیاسی٬ سندیکاها و نهادهای مدنی تضمین کند. دولتی که پلورالیسم سیاسی و حق اجتماع و بیان را به رسمیت بشناسد. دولتی که در آن سانسور از زندگی عمومی رخت بر بندد. دولتی که به شهروندان خود اجازه دهد نیازها و خواست‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را در چارچوب پذیرفته همگانی و در رقابتی مسالمت آمیز بیان کنند. دولتی که در ارکان آن همه شهروندان بتوانند در پیشرفت سوریه مشارکت کنند. دولتی که به عقاید مردم خود احترام بگذارد و آن را تعالی بخشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی همآهنگ را تحقق دهد؛ از منافع همه قشرهای اجتماعی دفاع کند؛ اقشار پائین جامعه را پیش‌‌تر از اغنیا در نظر بگیرد؛ ثبات کشور ما را دربرابر طرح‌های تسلیم طلبانه و برای مبارزه در راه آزادی جولان تحکیم بخشد.

حزب ما گفت که مردم سوریه از کمبودهای اوضاع داخلی باخبرند. آنان همچنین می‌توانند میان کسانی که خواهان اصلاحات و توسعه اقتصادی و اجتماعی بمنظور تحکیم جبهه داخلی هستند با کسانی که می‌خواهند از این وضع برای تشدید نزاع‌ها سوءاستفاده کنند تمایز قایل شوند٬ نزاع‌هایی که تنها می‌تواند به دشمنان سوریه خدمت کند.

امروز، پس از ضربات ویرانگری که به سوریه وارد آمده روشن شده که مداخله امپریالیست‌ها در امور داخلی سوریه به بهانه "دموکراسی"٬ که دولت‌های فرانسه و امریکا با همراهی با بریتانیا و آلمان آن را پیش بردند٬ چه بر سر میهن ما آورد.

ما شک نداریم که توطئه ‌های خارجی موفق نخواهند شد میهن ما را تجزیه کنند. درعین حال که حزب ما وظیفه خود میداند که از سیاست و مواضع قاطع و مثبت روسیه و چین در حمایت از مردم سوریه و خنثی سازی خطراتی که موجودیت آن را تهدید می کرد و همچنان می کند تشکر کند. ما این حمایت و پشتیبانی را بسیار با ارزش می‌دانیم.

 

«خالد حداد» دبیر کل حزب کمونیست لبنان نیز در باره آنچه که در سوریه گذشت و می گذرد در مصاحبه ای که روزنامه آلمانی یونگه ولت منتشر کرد گفت:

در سوریه تعمیق اختلاف بین حکومت و مردم زمینه را برای آنچه که روی داد و همه شاهدش هستیم فراهم ساخت.

نیروهای مذهبی خطرناک توانستند از این شرایط استفاده کنند و تحت حمایت غرب جنگ داخلی را در سوریه راه اندازی کنند.

ما، پیش از غرق شدن سوریه در یک جنگ ویرانگر و آغاز دخالت آشکار خارجی در سوریه، در کنگره حزب کمونیست سوریه که نمایندگان دولت بشار اسد نیز در آن حضور داشتند گفتیم که تنها راه حل بحران کشور بازگشائی سریع فضای سیاسی و اجرای اصلاحات دموکراتیک و پایان دادن به خصوصی سازی هاست، اما متاسفانه بعضی پیشنهاد های غیر مسئولانه به دولت سوریه توسط عناصر غیر مسئول زمینه اعمال روش های نظامی را فراهم کرد. (اشاره به توصیه ها و طرح های سپاه پاسداران به دولت اسد در ابتدای جنبش جهت سرکوب آن به شیوه مقابله با جنبش سبز)

 

به شبکه تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                      راه توده شماره 560 - 31 تیرماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت