راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مردم فرانسه

 به سوی انتخابات پارلمانی

پاریس - آذرنگ

 

 

یکشنبه گذشته دور دوم انتخابات رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد و امانوئل ماکرون نامزد سیستم حاکم با 66 درصد آرا و حدود 20 میلیون رای پیروز شد. مارین لوپن با حدود 10 میلیون و 34 درصد آرا شکست خورد. نزدیک به 33 درصد مردم فرانسه نیز یا در انتخابات شرکت نکردند و یا رای سفید دادند. یعنی ماکرون در واقع نماینده 43 درصد شرکت کنندگان در انتخابات و حدود یک سوم مردم فرانسه است.

ویژگی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در مهندسی کامل آن بود. ناگزیری این مهندسی در قدرت نیروهای چپ آن کشور است که همیشه در جریان انتخابات فعال و خطرناک ظاهر می شوند. این بار نیز قدرت حاکم با باد کردن راست ناسیونالیست کوشید مردم را در منگنه دو انتخاب از نیروهای راست آن کشور قرار دهد و موفق هم شد. ولی موفقیتی نسبی و بسیار متزلزل که حاصل ظهور خطرناک و قدرتمند چپ در انتخابات بود.

نخستین نتیجه انتخابات پایان تاریخ مصرف راست ناسیونالیست در آن کشور است. سیاست باد کردن جبهه ملی به قصد به حاشیه راندن چپ ها و قرار دادن مردم بین دو انتخاب راست افراطی یا راست لیبرال در این انتخابات به پایان خود رسید از دو جهت. نخست از جهت آرایی که نامزد حزب کمونیست و جبهه چپ در انتخابات بدست آورد و با تفاوت تنها 600 هزار رای به دور دوم راه نیافت. یعنی تجزیه راست بین افراطی و غیرافراطی از این پس برای سیستم حاکم و مهندسی انتخابات خطرناک است. راست باید یکپارچه در برابر چپ ظاهر شود و بنابراین جبهه ملی باید خود را بازسازی کند تا درون جبهه واحد راست در برابر جبهه چپ جای گیرد.

دوم. آرای مارین لوپن با وجود عدم شرکت یک سوم مردم فرانسه در انتخابات نشان داد که این حزب در هیچ شرایطی نمی تواند در فرانسه به قدرت برسد، مگر درون یک اتحاد وسیع تر. بنابراین حزب جبهه ملی نیز نیاز دارد خود را بازسازی کند تا درون جبهه وسیع تر راست جای بگیرد. ولی چنین کوششی همراه با از دست دادن وجهه "ضدسیستم" که برای خود ساخته است خواهد بود و بنابراین بخشی از آرای خود را از دست خواهد داد. 

پیامد دوم انتخابات فرانسه فروپاشی و تجزیه حزب سوسیالیست فرانسه و تقسیم آن به دو بخش خواهد بود. بخشی که اهرم های عمده رهبری حزب را در اختیار دارد و در کنار ماکرون به راست خواهد پیوست و بخشی که در کنار بدنه آن به چپ خواهد پیوست. در واقع نتیجه انتخابات می رود که آرایش سیاسی جامعه فرانسه را بیش از هر زمان روشن کند. یعنی شکلگیری جبهه چپ در برابر جبهه راست. ولی این بار جبهه نیروهای واقعی چپ، نه "چپ" از نوع رهبران سابق حزب سوسیالیست که امثال هولاند و ماکرون از درون آن بیرون آمده اند.  

فرانسه و اروپا با حوادث سال های اخیر و به ویژه با توجه به نتایج این انتخابات از این پس وارد دورانی تازه خواهند شد. از هم اکنون حزب کمونیست و جبهه چپ که در دور دوم انتخابات از ماکرون در برابر لوپن پشتیبانی کرده بود مبارزه علیه رئیس جمهور جدید را آغاز کرده اند. نبرد برای پیروزی در انتخابات پارلمانی فرانسه که در آینده نزدیک برگزار می شود آغاز شده است. علاوه بر پایگاه ثابت حزب کمونیست و جبهه چپ، بخشی مهمی از رای دهندگان حزب سوسیالیست، بخش وسیعی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و رای سفید دادند و حتی بخشی از پایه انتخاباتی مارین لوپن از درون قشرهای ضعیف و پائین جامعه در جلوگیری از اجرای برنامه های راستگرایانه امانوئل ماکرون منافع مشترک دارند. این اشتراک منافع می تواند در انتخابات پارلمان فرانسه بازتاب یابد و اجرای برنامه‌های راستگرایانه و مردم ستیز امانوئل ماکرون را ناکام گذارد.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 597  راه توده -  21 اردیبهشت  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت