راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خواست های

جلیقه زردها

در خیابان های فرانسه

ترجمه و تدوین آذرنگ

 

  

قدرت خرید فرانسویان بشدت در حال کاهش است و شمار جلیقه زرد ها در خیابانهای فرانسه به 300 هزارنفر رسید. دولت مدعی است که از شمار آنها کم شده اما واقعیت این نیست زیرا مشکلی از مشکلاتی که جنبش جلیقه زرد را به خیابانها آورده حل نشده است و هنوز سراسر فرانسه قلمرو آنهاست و خیابانهای شهرهای فرانسه از مبارزان جلیقه زرد انباشته است. حضور آنها نشان میدهد که نارضایتی از کاهش قدرت خرید در سطح جامعه بسیار قوی است.  ضعف های دولت نشان میدهد که توان پاسخگوئی به خواسته های جنبش را ندارد.

وزیر کشور بیگانه با واقعیات جامعه جنبش جلیقه زردها را با گروه های راست افراطی برابر می داند. او مدعی است که این جنبش با فراخوان "مارین لوپن" رهبر راستگران افراطی فرانسه به خیابان آمد تا دست به تخریب و حمله به موسسات خصوصی و دولتی بزند. او این جنبش را با حوادث 6 فوریه سال 1936 و اوج گیری فاشیسم در آلمان و اروپا و مانور فاشیست ها در خیابانها مقایسه کرد.

رئیس جمهور "مکرون" نیز به شکل دیگری همین نظر را بیان داشت و مدعی شد که ضرورتی به یک جنبش خیابانی نیست و بزودی با تشکیل "شورای عالی آب و هوا" تحت نظارت نخست وزیر به مسئله رسیدگی خواهد شد، اما همه میدانند که خواست های جنبش تنها در اعتراض به آب و هوا خلاصه نمی شود و نمی توان آن را اینگونه خلاصه کرد.

رئیس جمهور وعده داد که دولت پیامدهای مالیات های غیر مستقیم را بررسی خواهد کرد و بیان همین مسئله نشان داد که جنبش جلیقه های زرد تنها برای آب و هوا نیست.

 

رئیس جمهور در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون کارگران دمکرات فرانسه برای یک پیمان اجتماعی در مورد زیست محیطی با لحن نا مطلوبی گفت "این چیزی نیست که جلیقه زردها میخواهند."

وزیران و شخص نخست وزیر وعده "آموزش، تربیت و تعلیم" را داد.

این وعده ها، تهدیدها و قلب واقعیات کردن ها نشان میدهد که دولت به هیچ وجه گوش شنوا ندارد و به خواسته های مردم و زندگی پر هزینه مردم توجهی ندارد و این درحالی است که شکاف اجتماعی  در جامعه فرانسه رو به گسترش است.

ژان لوک میلانشون رهبر جبهه چپ فرانسه و نماینده مجلس روز 27 نوامبر 2018 از طرف نمایندگان جبهه چپ به روزنامه نگاران گفت: جلیقه زرد ها یعنی 70 درصد فرانسویان زیرا 70 در صد جامعه از آنها که با جلیقه های زرد به خیابان ها آمده اند حمایت می کنند.

این جنبش خواهان عدالت اجتماعی و زیست محیطی بصورت صلح آمیزاست، این جنبش علیه سیاست های رئیس جمهور به سود ثروتمندان است.

فراکسیون مستقل چپ در مجلس فرانسه درباره بودجه سال 2019 پیشنهاد کرده است که قانون مالیات بر ثروتمندان فرانسه تهیه وتصویب شود، در مالیات سوخت (بنزین و گازوئیل و غیره ... ) باید تجدید نظر شود و برنامه های محیط زیستی طبق اولویت های جامعه تنظیم شود.

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 670  راه توده -  8 آذرماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت