راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

نگاهی به کنگره

حزب کمونیست چین

 

 در فاصلۀ 17 تا 20 آبانماه سال جاری، ششمین نشست عمومی(پلنوم) کمیتۀ مرکزی منتخب کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست چین برگزار شد. بیانیه ای که پیرو این جلسه منتشر شد، حاوی نکاتی است که نشاندهندۀ وحدت هرچه بیشتر حزب، و در عین حال، ارادۀ این حزب با حدود95 میلیون عضو، برای تداوم پیشرفت درمسیرساختمان سوسیالیسم است. مخاطب اصلی این بیانیه، مردم چین هستند. یادآوری مسیری که در چند دهۀ گذشته طی کرده اند تا بدین مرتبه رسیده اند. این بازبینی، برای نسلی که قرار است تا این دستاوردها را به پیش براند، ضروری است. در متن، چندین بار به "جوانسازی ملی" اشاره شده است. به اهدافی اشاره شده که موانع اجرایی آن، به موقع خود برطرف نشده و منتظر آماده سازی پیش نیازهای تاریخی خود بوده اند. روح متن، سرشار از اشاره به ضرورت وحدت ملی، وحدت ایدئولوژیک، اتحاد نیروهای پیش برنده و انطباق خلاق مارکسیسم با شرایط موجود و نیازهای مرحله ای رشد است. در بیانیه همچنین به کنگره ها و نشست های معین اشاره میشود که وظیفۀ جمع بندی تجارب و تدوین نقشۀ راه برای پیشرفت در آن مرحله از تکامل اجتماعی را به عهده گرفته بودند. بطور مشخص، از مائوتسه تونگ، دنگ شیائوپینگ، جیانگ زمین، هوجین تائو و شی جینپینگ نام می برد. صفات برجستۀ هر دوره و مسائل معینی که در آن شرایط در دستور کار قرار گرفته بودند، برشمرده میشود.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 818  - 22 دیماه 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت