راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آرزوها و تخیلات

خود را جانشین

واقعیات نکنیم!

  

برخی افراد و گروه هایی که عمدتا در خارج از کشور هستند، یکبار دیگر، مانند گذشته، این ساز را کوک کرده اند که گویا خواست مردم معترض فراتر از تغییرات در جمهوری اسلامی  است. البته خود مردم که در صحنه مبارزه واقعی حضور دارند چنین ادعاهایی را ندارند، بلکه این ادعاها در خارج از کشور و از سوی آنها که کنار گود نشسته اند و عادت کرده اند بجای مردم سخن بگویند تراوش می کند! در این میان رضا پهلوی هم خود را جلو انداخته و مدعی که مردم او را می خواهند!

کسانی که چنین ادعایی را می کنند براین تصورند که "فراتر" رفتن از خواست مرحله ای یک خواست واقعی است. یعنی جنبش اعتراضی از یک مرحله به مرحله ای عالی تر عبور کرده و ازمخالفان این نظرات سئوال می کنند که آیا باید به این مقدار که دست یافته ایم اکتفا کنیم و فراتر نرویم؟

پاسخ این میتواند باشد که از خواسته های بدست نیآمده و تحقق نیافته که نمی توان "فراتر" رفت!

آیا ما در ماهها گذشته پیروزی های پیاپی خواست های مرحله ای بوده ایم؟ یا شاهد ماجراجوئی ها و تشویق به خشونت از خارج و تیز کردن تیغ مخالفان تغییرات در حکومت؟

اگر پاسخ سئوال بالا مثبت است آنگاه نباید به جای طرح "خواست های فراتر" فکری برای تحقق و تثبیت همان شعارهائی بکنیم که در جریان اعتراضات اخیر مردم بدست آوردند و مخالفان تغییرات تلاش می کنند خود را از زیر بار پذیرش آن بیرون بکشند؟

اگر هر گروه، سازمان و نشریه ای به کارنامه چند ماهه اخیر خود نگاهی بیاندازد، پاسخ منطقی خود را می یابد.

مردم ایران هنوز تا تحمیل تغییرات مهم به حکومت راه پر سنگلاخی را در پیش دارند و حوادث هنوز در کمین است. به جای طرح رویاها و تخیلات خود بهتر نیست نیرو و امکان خود را صرف در صحنه نگهداشتن مردم، حمایت از تغییرات گام به گام و افشای کارشکنان و مخالفان حکومتی کنیم؟ کارشکنانی که به بزرگترین قدرت اقتصادی در جمهوری اسلامی دست یافته اند و از این قدرت با تفنگ و زندان دفاع می کنند.

اغلب کسانی از فراز واقعیات، نمی خواهند بپذیرند که کفه قدرت اقتصادی مخالفان تغییرات سنگین تر از کفه اعتراضات است. ما به سهم خویش خرسندیم که دگراندیشانی در داخل کشور مستقیم و غیر مستقیم می گویند تغییرات اساسی از مسیر اقتصادی می گذرد و در پیوند است با سیاست خارجی.

در این مسیر است که ضوابط اقتصادی جانشین روابط نظامی- سیاسی اقتصاد و رانت خواری ها می شود. از اختلاس و غارت حکومتی جلوگیری می شود، سیاست خارجی در خدمت رونق اقتصاد و استقلال کشور در می آید و تحریم ها و تهدیدهای خارجی در برابر این تغییرات رنگ می بازد.

ما زمانی می توانیم از فراتر رفتن خواست های مردم معترض سخن بگوئیم که مسیر یاد شده در بالا طی شده باشد، نه آن که در رویاهای خود ده پله یکی بخواهیم خود را به بام برسانیم.

 کسانی که این تخیلات را به اسم مردم دامن می زنند، در عمل آب به آسیاب کسانی می ریزند که چوب لای چرخ تحقق خواسته های واقعی مردم می گذارند.

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 868  - 12 بهمن 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت