راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برگزاری کنگره
حزب کمونیست بریتانیا

 
پنجاه وششمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا، در روزهای (6و7نوامبر) در شهر کرایدون درحومه لندن برگزار شد. کنگره پس از شنیدن گزارش رفیق «راب گریفیث»، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، گزارش کار هیئت اجراییه و ارگان های رهبری حزب در سه سال گذشته را به بحث گذاشت. پس از بحث و گفتگوی نمایندگان کنگره گزارش هیات رهبری اجرائی حزب را که دبیرکل حزب ارائه داده بود تصویب کرد. در ادامه رفیق«جان فاستر» عضوهیات سیاسی و مسئول امور بین المللی حزب گزارش خود را ارائه داد که این گزارش نیز پس از بحث و توضیحات لازم درمورد اجزاء گوناگون آن با رای کنگره وبه همراه اصلاحیه های طرح شده به تصویب رسید.
طی روزتمام نمایندگان کنگره پیرامون مسائل مطروحه و در فضای گرم رفیقانه باهم بحث کردند تا به نظر و نتیجه واحد درباره همه مسائل مطرح شده دست یافتند. در طول کنگره پیامهای رهبران احزاب برادر، بویژه احزاب کمونیست کوبا، ویتنام، چین، پرتغال، حزب کمونیست(مارکسیست)هندوستان و... قرائت شد.
درجلسه ویژه ای که به دعوت کمیسیون امور بین المللی حزب کمونیست بریتانیا جنب کنگره برگزار شد و حدود نزدیک به دوساعت جریان داشت، به پرسش هائی درباره تحولات ماه های اخیرافغانستان پاسخ دادم. در این جلسه علاوه بر شماری از نمایندگان کنگره، نمایندگان حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست ایرلند و حزب کمونیست فدراسیون روسیه نیز حضور داشتند. رفیق«جان فاستر» عضوهیات سیاسی و مسئول اموربین المللی حزب کمونیست بریتانیا اداره این جلسه را به عهده داشت.

(برگرفته شده از فیسبوک اسدالله کشتمند)

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 858  - 2 آذر 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت