بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 179  پنج شنبه 9 اسفند ماه 1358

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی

حزب توده ایران

ربودن و کشتن

از گنبد

و ترکمن صحرا

آغاز شد

 

قتل فجیع گروهی که ابتدا بنا به اعلامیه سازمان چریک های فدایی خلق، چهار تن از اعضای این سازمان به نام های محمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، طواق واحدی و حسن جرجانی و سپس بنا به اطلاعیه «فداییان ترکمن پیرو مشی مسلحانه»، هفت تن به نام های مقتولین نام برده به اضافه محمد محمدی، قلی قلجانی و نورمحمد اونق معرفی شدند، به صورت معمای جنایی در آمده است.

         گروهی که خود را « فداییان ترکمن پیرو مشی مسلحانه» نام نهاده، طی اطلاعیه هایی(روزنامه کیهان 7 اسفند ماه) اعتراف به قتل مقتولین کرده و نیز اطلاع داده است که افراد دیگری را در «گروگان» دارد، که در معرض خطر مرگند.

         ولی این اطلاعیه ها هنوز هیچ چیز را روشن نمی کند. این گروه « فداییان ترکمن پیرو مشی مسلحانه» کیانند؟ چگونه و به کمک چه کسانی آن ها توانستند قربانیان خود را به چنگ آورند و زیر عنوان «سازشکاری» با «هیات حاکمه» و «همکاری با اعضای حزب توده ایران» به قتل برسانند؟ چگونه افراد دیگری به اسارت آن ها در آمده اند؟

         ما با قاطعیت خواستار کشف، دستگیری و محاکمه و مجازات مسببین و عاملین این جنایات فجیع هستیم، قطع نظر از این که زیر چه نامی و بهانه ای مرتکب آن شده اند. برای این کار ما پیشنهاد می کنیم که کمیسیون ویژه ای از طرف ریاست جمهوری و شورای انقلاب به فوریت تشکیل گردد و در این کمیسیون نمایندگانی از احزاب و سازمان های سیاسی شرکت داشته باشند تا کار کمیسیون و نتیجه آن مصون از هر گونه انتقاد و شایعه و شائبه گردد. حزب توده ایران آماده است که در این کمیسیون ویژه شرکت کند. ضمنا ما به جا می دانیم مراتب زیر را اعلام داریم:

1)    ریشه حوادث اسفناک خونین گنبد کاووس و ترکمن صحرا در وجود مالکیت فئودالی و بزرگ مالکی است. برای پیشگیری از تکرار این حوادث، باید اصلاحات ارضی بنیادی برمبنای لغو کامل فئودالیسم و بزرگ مالکی به سود زحمتکشان روستا به فوریت و با قاطعیت انجام گیرد.

2)     ریشه این حوادث همچنین در وجود ستم ملی و تبعیض نسبت به خلق ترکمن است، که از رژیم محنوس و ستمگر شاه مخلوع به ارث مانده است. این ستم ملی و تبعیضات باید در تمام ابعاد آن با رشته اقداماتی در کلیه شئون زندگی رفع گردد و نیز اقدامات همه جانبه و موثری در جهت ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی زحمتکشان و خلق ترکمن انجام گیرد.

3)     ریشه این حوادث را همچنین در غارتگری سرمایه داران بزرگ، سفته بازان و دلالان باید جستجو کرد که زالو صفتانه خون زحمتکشان را می مکند. باید دست این غارتگران را نیز به فوریت و قاطعیت کوتاه کرد و تدابیر جدی و عاجل برای حل مشکلات زحمتکشان و محرومان و تامین رفاه مادی و معنوی آنان اتخاذ کرد.

4)      نارضایی ناشی از مالکیت فئودالی و بزرگ مالکی، ستم ملی و تبعیض نسبت به خلق ترکمن، غارتگری سرمایه داران بزرگ و وابستگان آن ها زمینه را برای سواستفاده خونین ضد انقلاب و اعمال خشونت آمیز نیروهای چپ نما و چپ رو فراهم کرده است. ضد انقلاب را باید شناسایی و سرکوب کرد و عمل خشونت آمیز نیروهای چپ نما و چپ رو را با برکندن ریشه های نارضایی عقیم نمود.

5)     ما برآنیم که تمامی مسایل مبتلا به منطقه ترکمن صحرا، مانند تمام دیگر مناطق کشور، باید از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد. در شرایط مبارزه برای تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب ایران توسل به اسلحه نه فقط هیچ مسئله ای را حل نمی کند، بلکه برعکس حل مسایل را همواره بغرنج تر کرده، به بن بست می کشاند. ما در شرایط کنونی کشور، توسل به اسلحه را برای مسایل درونی جنبش انقلابی و جامعه، از طرف هر کس باشد، قویا محکوم می کنیم.

6)     آوردن نام حزب توده ایران در رابطه با حوادث خونین گنبد کاووس و ترکمن صحرا، که در آن حزب توده ایران کمترین دخالتی نداشته و ندارد، به هر بهانه ای عنوان گردد و از طرف هر کس باشد، توطئه و تحریکی علیه حزب توده ایران است، که ما آن را به شدت محکوم می کنیم.

 

                                                                                        دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

                                                                                                       8 اسفند ماه 1358

 

 مقاله در فرمات PDF :

بازگشت