راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

رويای ايجاد اشتغال

در نظام تجارت و دلالي

احمد هدايتي

 

"خالي بندي" كميته امداد، وزارت تعاون، وزارت كار، دولت و مسابقه اشتغال زايي :

"كميته امداد در سال 85 ، 120 هزار شغل ايجاد مي كند"- نيري قائم مقام عسگراولادي در کميته امداد، سيماي جمهوري اسلامي- اخبار 9 شب،28/3/85

"وزارت تعاون در سال 85،350 هزار شغل ايجاد مي كند" وزير تعاون، سيماي جمهوري اسلامي-  اخبار 9 شب،28/3/85

"وزير كار گفت كه در سال 85 ، يك ميليون شغل ايجاد مي شود"

" در برنامه چهارم توسعه، ايجاد  5 ميليون شغل پيش بيني شده است( سالي 1 ميليون شغل)

 

وزارت صنايع 800 هزار شغل، بنياد مستضعفان 500 هزار شغل ، وزارت جهادكشاورزي 600 هزار شغل، وزارت بازرگاني 50 هزار شغل، بنياد 15 خرداد 200 هزار شغل و.

به نظر مي رسد اگر اين سياهه و اين خالي بندي ادامه پيدا كند ما ناچار مي شويم براي كسري نيروي كار به كشور هاي ديگر مراجعه كنيم.

در زمان جنگ ايران و عراق، يك نفر در مدت يكسال تمام تلفات ايراني ها در جنگ را كه به وسيله راديو بغداد اعلام مي شد ياداشت كرد، در پايان يك سال كه جمع مي زند متوجه مي شود كه تلفات اعلام شده، از جمعيت ايران بيشتر شده است!

در همين روزهاي اخير مطالب زير در روزنامه كار و كارگر منتشر شده است:

- در استان اصفهان در مجموع 237 هزار نفر جوياي كار ( بيكار) وجود دارد.( استاندار اصفهان،20/3/85)

- اخراج  بيش از 50 هزار نفر در ماه اول سال 85-  وزير كار، جهرمي.

- نرخ بيكاري استان لرستان در سال 84 افزايش داشته است.( معاونت بر نامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار،27/3/85)

- در آذر بايجان غربي، 12 واحد صنعتي تعطيل و 8 واحد نيمه تعطيل و بحراني هستند . 560 كارگر بيكار شده اند و 1072 نفر در حال بيكار شدن.(ايلنا، روز نامه كار و كارگر،28/3/85)

- 50 واحد توليدي و صنعتي در استان قزوين دچار مشكلات متعدد شده اند.(عيد علي كريمي، نماينده كارگران استان قزوين،29/3/85)

- اشتغال موجود را حفظ كنيد، ايجاد سالي يك ميليون فرصت شغلي پيشكش!( سالاري نماينده كارگران پاكدشت، 29/3/85)

از يك طرف رئيس جمهور در قزوين مي گوئيد در سه سال آينده بيكاري ريشه كن خواهد شد، كميته امداد مي گويد در سال 85 ، 120 هزار شغل  و وزارت تعاون مي گويد در سال 85، 350 هزار شغل ايجاد مي كنيم، وزير كار و برنامه چهارم مدعي ايجاد يك ميليون شغل در سال 85 (5 ميليون شغل در برنامه چهارم) مي شوند.

ولي ما  كارگران فقط بيكاري، اخراج، تعطيلي بنگاه هاي توليدي را مي بينيم و اين كه فاصله هاي نوع زندگي از زمين تا آسمان شده است.

دولت دلال و ضد توليد و وزارتخانه ها و سازمان هايي كه  ضد توليد و طرفدار واردات 60 ميليارد دلاري(40 ميليارد دلار رسمي ،20 ميليارد دلار قاچاق و قاچاق پنهان) هستند كه نمي توانند اشتغال ايجاد كنند. آنها بيكاري آفرين، فقير آفرين اند!

 

 

 

  

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت