راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مصاحبه وزيردفاع "بلاروس"

با روزنامه "يونگه ولت" آلمان

جمهوری "بلاروس"

ارتشي پر قدرت

و دولتي متکي به مردم

برگردان: آبتين سرمدی

 

جمهوري "بلاروس" يگانه جمهوري باقي مانده از اتحاد شوروي سابق است که استوار بر جاي خود ايستاده و دوران فروپاشي را پشت سر گذاشته است. شايد آن را بتوان با کوباي تنها، در سالهاي اول فروپاشي اتحاد شوروي در امريکا لاتين مقايسه کرد. با اين تفاوت که "بلاروس" از جمله پيشرفته ترين و صنعتي ترين جمهوري اتحاد شوروي سابق بود. نظام اين کشور همچنان نظامي سوسياليستي است و حزب کمونيست با اندکي رفرم اقتصادي و گشايش گام به گام فضاي سياسي همچنان سکان رهبري کشور را برعهده دارد. لهستان در همسايگي آن به تخته پرش امريکا تبديل شده است. خطر نظامي از ناحيه لهستان جدي است. فشار سنگين تبليغاتي امريکا و اروپا، از طريق رسانه هاي صوتي و تصويري عليه دولت اين کشور و سوسياليسم موجود در آن همچنان و بي وقفه ادامه دارد. در هر انتخاباتي، برخلاف انتخابات در فدراتيو روسيه مردم يکپارچه شرکت مي کنند. در آخرين انتخابات آن نيز يکبار ديگر دولت کنوني با حمايت قاطع مردم ابقاء شد، اما امريکا و اروپا اين دمکراسي را قبول ندارند، زيرا منجر به فروپاشي بلاروس و تکرار سرنوشت اسفناک اوکرائين در آنجا نشده است!

اين اطلاعات اندک، براي ورود به مصاحبه و اساسا انگيزه و اهميت مصاحبه نشريه چپ گراي "يونگه ولت" آلمان با وزير دفاع بلاروس ضرورت داشت. چرا که در غير اينصورت تعجب آور بود، انجام يک مصاحبه نظامي!

-  ارتش جمهوري "بلاروس" از درون ارتش "اتحاد شوروي" بيرون آمده است. شما در چه سطحي آن را حفظ کرده ايد و چه نوسازي در آن بوجود آورده ايد؟

-  واحدهاي رزمي ما به حق جانشين واحدهاي نظامي جمهوري بلاروس وابسته به ارتش هاي اتحاد جماهير شوروي شده اند. جمهوري ما ميراثي ارزشمند را به ارث برده است. يک نيروي نظامي بسيار قدرتمند و سراپا مسلح و داراي تاکتيک مدرن که در ارتش اتحاد شوروي وجود داشت.

-  در بخش هاي نظامي روسيه آشکارا از ارتش بلاروس به عنوان يگانه ميراث ارتش اتحاد شوروي که موفق به انجام رفرم نظامي کامل شده ياد مي کنند. اين تمجيد نظامي را مي پذيريد؟

-  نظر همکاران روس براي ما بسيار مهم است، زيرا روسيه شريک استراتژيک ماست، حتي در قلمرو نظامي. اما من مايل نيستم بلاروس را مقابل ديگر مناطق اتحاد شوروي سابق قرار دهم، زيرا هر يک از ما شرايط ژئوپلتيک مختلفي داشته و داريم.

-  پس از فروپاشي اتحاد شوروي، از "برست" تا "ولادي وستک"، گفتند که پس از پايان جنگ سرد، زمان مناقشات نظامي دستکم دراروپا به پايان رسيده است. آيا شما هم فکر مي کنيد "خانه مشترک اروپا" يک روياست؟

-  معمولا گفته مي شود که دستآورد اصلي پايان جنگ سرد در اين بود که از خطر نابودي قطعي متقابل بسيار کاست. اين را مي شود تائيد کرد، زيرا به اعتقاد بسياري از دانشمندان علوم نظامي، جنگ بعنوان ابزار، به اين مفهوم است که تکامل جنگ بعنوان پديده سياسي جامعه بطور کل به پايان مرزهاي خود رسيده است. متاسفانه چنين نيست. تنها در دهه 90 قرن بيستم در جنگ هائي که بيش از 90 کشور در آن شرکت داشتند، يعني بيش از کشورهاي شرکت کننده در جنگ دوم، حدود 9 ميليون نفر کشته شده اند. بعد از پايان سيستم هاي قديمي "يالتا" و "پتسدام" صلح ديگر نمي تواند در شکل هاي قديمي از لحاظ اقتصادي، سياسي و تعادل دو جانبه نظامي طبقه بندي شود. کشورهاي اروپائي بايد حالا و در آينده سيستم امنيتي تضمين شده اي که منطبق بر شرايط تغيير يافته کنوني باشد را بوجود آورند. اين يک وظيفه خطير و پر مسئوليت است.

-  از طرف مرزهاي غربي بلاروس، کشورهاي عضو ناتو آغاز مي شود. آيا نگراني شما دراين باره که گسترش ناتو به طرف شرق امنيت سياسي بلاروس را به خطر مي اندازد، اکنون به حقيقت پيوسته؟

-  کشور ما که سياست صلح جويانه و مصممي را پيش مي برد. ما براين عقيده ايم که مسائل مناقشه آميز بايد با ابزار سياسي و با متدهاي ديپلماتيک حل شوند. جمهوري بلاروس همواره توضيح داده است که پس از پايان جنگ سرد و پايان عمر پيمان ورشو، هيچ دليل قابل پذيرشي براي گسترش ناتو به طرف مرزهاي شرق وجود ندارد، اما مي بينيم که ناتو به طرف شرق پيش رفته است.

-  کشورهاي ناتو و اتحاديه اروپا مخالف سياستهاي بلاروس هستند. دلائل آنها "کمبود دمکراسي" و مسائل پيش آمده در انتخابات اخير رياست جمهوري در کشور شماست.

- صحبت نه بر سر "کمبود دمکراسي" و نه بر سر عدم اطلاعات غرب از تکامل و پيشرفت در کشورماست. صحبت بر سر فقدان درک سياستمداراني است که بهيچوجه درسي از وقاع غم انگير گذشته نگرفته اند و به جهان از پشت عينک يک وزير نگاه مي کنند و اين بسيار خطرناک است. درعين حال بايد در نظر داشت که در مناطق سابق اتحاد شوروي دراين چند سال اخير مناقشه هائي بوجود آمده است بسيار با اهميت. حتي با اهميت "ژئوپولتيک". بنابراين کاملا قانوني و طبيعي است که جمهوري بلاروس سياست خود را براساس منافع ملي خود و با در نظرگرفتن شرايط موجود به پيش ببرد. اکنون وضع ما همانطور که "الکساندرلوکاشنکو" گفته بر پايه صلح، ثبات و امنيت تنظيم شده است و مردم هم از آن حمايت مي کنند.

-   مطبوعات روسيه نوشته اند که "بلاروس" از روسيه موشک هاي دفاع هوائي 300  S دريافت کرده است. چه انگيزه اي کشور شما را بر آن داشته تا اين سلاح هاي پر هزينه و گران را تهيه کنيد؟ آيا اين گامي است در پاسخ به حمله ناتو به يوگسلاوي و يا حمله امريکا به عراق؟

-  اين درست است که ما از روسيه چنين سلاحي را که در شرايط کنوني قابل استفاده اند دريافت کرده ايم. ما با جمهوري فدراتيو روسيه در يک پروژه نظامي، براي حفاظت از مرزهاي هوائي دو کشور همکاري تنگاتنگ داريم. ايجاد يک سيستم دفاع هوائي مشترک با روسيه مراحل پاياني خود را طي مي کند.

-  آيا اين مي تواند نشانه خطر حمله به روسيه و يا بلاروس تلقي شود؟

- امروز و حتي در آينده، امنيت نظامي ما بعنوان تضميني براي تکامل صلح و پيشرفت در کشور در صدر برنامه هاي دولت قرار دارد و خواهد داشت. ما توانسته ايم هزينه امنيتي کشور را تامين و تضمين کنيم. توانسته ايم سلاح هاي کهنه را  از رده خارج کرده و سلاح هاي مدرني که شما هم به آن اشاره کرديد را جايگزين آنها کنيم. اما، باز هم تاکيد مي کنم که نيروهاي نظامي ما بهيچوجه ابزاري براي جنگ نيستند، بلکه برعکس، ابزاري براي جلوگيري از جنگ هستند. ما بهيچوجه قصد نداريم امريکا و يا کشورهاي عضو ناتو را رقيب نظامي خود به حساب آوريم. دکترين نظامي ما بر پايه احترام متقابل و عدم مداخله در اوضاع داخلي يکديگر و حقوق شناخته شده بين المللي استوار است. اين دکترين حتي براي کشورهاي عضو ناتو که امريکا عضو ارشد آنست نيز صدق مي کند. هدف ما تامين امنيت و منافع ملي بلاروس و ايجاد يک معماري امنيتي جديد در اروپاست که اين امنيت را بتواند تامين کند.

 

 

  

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت