راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

خلاصه مصاحبه روزنامه سوسياليستی" يونگه ولت» آلمان
با «اسکار فيگوارا» دبير اول حزب کمونيست ونزوئلا
آنچه را چاوز نگفت
ما به احمدی نژاد گفتيم
ترجمه:عسگر داوودی

 

يونگه ولت:اجلاس حزب کمونيست در کاراکاس. تصاويری از لنين ،ارنست تالمان،هوشی مين، و مائوتسه تونگ بر ديوارها شاهد اجلاس اند. اين تصاوير تا چه حدودی با «انقلاب بوليواری" در ونزوئلا ارتباط دارند؟
اسکار فيگوار: سياست چاوز ترکيبی از نظريات مختلف از جمله مارکسيسم می باشد. البته با توجه به شرايط موجود منطقه و ونزوئلا، لنينيسم بعنوان يک ديدگاه ضد امپرياليستی در اولويت قرار دارد. البته نظريات آنتونيو گرامشی نيز در همين رابطه تا حدودی مورد توجه واقع می شود. ايده های ميهن پرستانه افراطی به وضوع آشکار است. همچنين اشکال مبارزاتی گذشته مردم ونزوئلا، ايدئولوژی سيمون بوليوار در ترکيبی از همبستگی و آزاديخواهی ضد امپرياليستی ديدگاه های او را تشکيل می دهد.
س:ايده های چاوز توازنی ازمناسبات «سرمايه» و« کار» است، آيا اين ديدگاه انقلابی است؟
ج:لازم است تا سخنان او از زاويه مقاومت و پايداری وتداوم رشد ارزيابی شود. او دارای پيشينه نظامی است، درآن دوره با ديدگاه های انقلابی از جمله با مارکسيسم آشنا شده است.
دربين نظاميان ارتش ونزوئلا هميشه ديدگاه های انساندوستانه وجود داشته است. افرادی چون سيمون بوليوار(1830ـ1783)، سيمون رود ريگز(1854ـ 1769)، ازيکويل زامورا (1860ـ1817). در سال 1992 نيز چاوز برعليه رژيم «کارلوس آندرس پرز» پرچم مخالفت را بلند کرد. ديدگاه های فعلی او نسبت به آن زمان به مراتب مترقی تر است. خود آگاهی او در مقايسه با آن زمان خيلی افزايش يافته است. بعد از انتخابات سال 1998 او مدتی دارای نظريه «راه سوم» بود. ديدگاهی که از طرف آنتونی بلر و بيل کلينتون تبليغ می شد.
س: حتی از طرف گرهارد شرودر سوسيال دمکرات در آلمان.
ج: در آن زمان حزب کمونيست ونزوئلا تصميم گرفت تا در مقابل چنين نظريه ای مقاومت و افشاگری کند. ما نظريه «راه سوم» را حتی به مراتب منفی تر از نظريات رفرميستی سوسيال دموکراسی آن زمان می دانستيم، زيرا آن نظريه مستقيما ساخته و پرداخته امپرياليست ها بود.
س: زمانی که برای پنجمین بار کوشش شد تا از طرف عناصر راست در ارتش برعليه هوگو چاوز کودتا شود، او دستور تحرک بيشتر در برنامه های انقلاب را صادر کرد. نتيجه اين ديدگاه او چه بود؟
ج: امروز درنظريات او نه فقط آثاری از نظريه «راه سوم» مشاهده نمی شود، بلکه او حتی به سوسياليسم باور دارد. بديهی است که اين نشانه پيشرفت فکری اوست. اکنون او به انقلاب بوليواری کاراکتر ضد امپرياليستی داده است و برنامه اصلاحات ارضی را پيش می برد.
البته بايد گفت که اين زمين های بزرگ صاحبان جديدی ونزوئلائی خواهند داشت و متاسفانه در صورت ادامه اين روش فقط صاحبان زمين ها عوض شده اند، اما غارت کشاورزان ادامه خواهد يافت.
س: اين همان کاری است که از برچيده شدن رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی انجام گرفت. چگونه می شود از بروز اشتباهات جلوگيری کرد؟
ج: اشتباه هميشه ممکن است پيش بيايد. چاوز مدارج آموزش سياسی و دانشگاهی طی نکرده است، بلکه او يک نظامی است. در چنين وضعيتی او با امکانات معينی کوشش دارد تا کشور را از زير سلطه و فشار بيگانه خارج کند. مشخص است که در چنين شرايطی اشتباه محتمل است. حزب کمونيست ونزوئلا ضمن زير نظر داشتن پروسه رشد در پروسه فعالانه شرکت دارد. ما کوشش داريم نظريات نظامی، فرهنگی، اقتصادی، خودمان را در امور مختلف اعمال کرده و همزمان منتقدانه مسائل را ارزيابی کنيم. با توجه به ضرورت حضور مردم در سرنوشت سياسی خود و تاثير گذاری روی مسائل داخلی و خارجی ، ضرورت يک ائتلاف قاره ای کاملا محسوس است تا منطقه به خودکفائی چند جانبه دست يابد.
بديهی است که با توجه به شرايط موجودهيچگونه همکاری با امپرياليسم آمريکا انجام نخواهد شد.

س: روابط دوستانه ونزوئلا با ايران تشديد مخالفت آمريکا را باعث نمی شود؟ ائتلاف با جمهوری اسلامی با توجه به اينکه اين کشور نه فقط به کمونيست ها اجازه فعاليت نمی دهد، بلکه دارای زندانيان سياسی کمونيست نيز هست، باعث نگرانی نيست؟
ج: ائتلاف های مختلفی مابين کشورهای مختلف می تواند وجود داشته باشد. در رابطه با ايران مخالفت با سياست های امپرياليسم آمريکا به عنوان قوی ترين دشمن مشترک هر دو کشور، زمينه هماهنگی را فراهم می آورد. اصولا روابط خارجی کشورها، مستقل از امور داخلی يکديگر تنظيم می شود، البته ما در حد امکانات موجود کوشش می کنيم تا در مواردی چون موضوعات مورد اشاره شما موثر باشيم. مثلا در سفر اخير محمود احمدی نژاد به ونزوئلا، حزب کمونيست ونزوئلا طی اطلاعيه ای علاوه بر تاکيد بر ضرورت ائتلاف دو کشور برعليه امپرياليسم آمريکا، نگرانی خود را از تعقيب و زندانی کردن اعضاء «حزب توده ايران» و ديگر نيرو های چپ و مترقی در ايران را به صراحت اعلام کرد.
اين در حالی است که بصورت رسمی و ديپلماتيک رسم نيست دولت در اين امور مستقيما ورود کند، لازم است تا ما اين مسائل را مطرح کنيم. اين ها بخشی از تفاوت موجود ما بين ما و دولت ونزوئلا است. نمونه اين مسائل ضرورت وجود حزب کمونيست را در انقلاب بوليواری ثابت می کند.
س: ... و حزب کمونيست ونزوئلا انحلال خود و پيوستن به يک حزب سراسری پيشنهادی چاوز را نپذيرفت.
ج: به تحليل ما دشمن اصلی فعلی در ونزوئلا امپرياليسم آمريکا است. به همين دليل ضرورت تشکيل جبهه خلق هميشه احساس می شود. اين جبهه بايد مرز طبقاتی را در داخل ونزوئلا شکسته و از مرز های زمينی ما بين کشورهای منطقه آمريکای لاتين عبور کرده و به يک جبهه قاره ای تبديل شود. اين جبهه نبايد فقط برائتلاف نيروهای سوسياليستی اکتفاکند.
س: يک جبهه خلقی به شکل کلاسيک مورد نظر است؟
ج: بله،جبهه ای که «بورژوازی ملی" نيز در آن حضور داشته باشد. ما معتقديم که اين نوع بورژوازی در آمريکای لاتين دارای منافع مشترکی با ديگر اقشار و طبقات جامعه دارد و به نفع اوست تا مناسبات خود را از ارتباط با انحصارت وکنسرن های بيگانه به مناسبات با مردم و کمونيست ها ارتقاء دهد.
در ماه دسامبر گذشته پرزيدنت چاوز پيشنهاد تشکيل «حزب متحد سوسياليست ونزوئلا» را ارائه کرد. ما مايل نيستيم جهت پيوستن به اين حزب خود را منحل کنيم. پايگاه و هويت طبقاتی ما به ما اجازه انجام چنين کاری را نمی دهد، زيرا حزب جديد تمامی طبقات اجتماعی را در هم ادغام می کند. چنين سياستی در حد انقلاب بوليواری البته خوب است، اما ما از ورود به آن اجتناب می کنيم. چاوزمايل است تا رشد و ادغام سياسی را با سرعت پيش ببرد. رفتار های سياسی او در گذشته نشان می دهد که او بيشتر به اين نوع تشکل ها اهميت می دهد تا به بسيج مردم از پائين. او در زمان اعلام تشکيل حزب مورد نظر خود گفته است که اگر احزاب ديگر در اين حزب ادغام نشوند در ترکيب دولت نيز اجازه شرکت نخواهند داشت.
س: تحت چه شرايطی حزب کمونيست ونزوئلا حاضر است به حزب سراسری مورد نظر چاوز بپيوندد؟
ج: ما در کنگره حزب به اين نتيجه رسيديم که حزب مذکور قادر نخواهد بود تا به يک حزب کمونيست بزرگ تبديل شود. بديهی است که قادر خواهد بود وظايف انقلاب بوليواری را انجام دهد و يا دارای مواضع ضد امپرياليستی باشد، اما تمام اين ها اهداف ما را برآورد نمی کند. ايدئولوژی حزب ما برای ما بسيار مهم است. اگر چنين حزبی زمانی دارای مواضع ايدئولوژی مارکسيستی ـ لنينيستی بوده و در عين حال سنت بوليواری را رعايت کند، ما چنين حزبی را با قاطعيت کامل تائيد خواهيم کرد.
س: سوسياليسم قرن بيست و يکم را چگونه تعريف می کنيد؟
ج: اين اصطلاح اولين بار در کوبا و ونزوئلا عنوان شد و بتدريج در ساير کشورها عنوان شد. در عمل به عنوان يک تئوری راه رشد هنوز پردازش نشده است. از نظر محتوا اين اصطلاح می کوشد تا مابين گذشته وزمان حال ارتباط ايجاد کند. به عقيده ما سوسياليسم دارای ارتباط پايه ای با دولت، اقتصاد و توده ها است. در سوسياليسم موضوع دارائی های عمومی نقش اساسی را ايفا می کنند. آن چيزی که در حال حاضر در ونزوئلاعملا اعمال نمی شود.

راه توده 131 30.04.2007
 

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت