راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مردی که برای خیانت

سال ها نقاب بر چهره زد!

ا. م. شـــــــیزلی

 

دوشنبه، ٢٣ آوریل سال ٢٠٠٧، باریس (بوریس) یلتسین، رئیس جمهور اسبق و دائم الخمر روسیه مرد. بوریس یلتسن را نه فقـط به خاطر امضاء و اجرای معاهده بلاوژسکی، - قرارداد تخریب سوسیالیسم و اتحاد شوروی به دستور تلفنی جرج بوش پدر- می توان خائن نامید، بلکه از آن جهت، که وی طی چند دهه عضویت در حزب کمونیست اتحاد شوروی، توانست چهره واقعی خود را چنان مخفی سازد که حزب وی را به رهبری مهمترین کمیته ایالتی حزبی "سوردلوفسک" برگزید به فریب همگان متهم است. او توانست با این فریب، در فرصت مناسب، حزب و دولت تحت رهبری خویش را تخریب نماید. یلتسن و یارانش در عمل ثابت کردند که اعضای گروه نفوذ و تخریب بوده اند.
یلتسن، در تمام سخنرانیهایش جملات بیاد ماندنی بر زبان راند: در جوانی، زمانیکه عضو سازمان جوانان (کامسامول) بود می گفت: «من بعنوان یک کامسامول قول می دهم...». درسنین بالاتر، درجلسات حزبی می گـفت: «من بعنوان یک کمونیست قول می دهم...». در گنگره آمریکا سخنرانی خود را با این جمله آغاز کرد: «من به عنوان یک دموکرات قول می دهم...» و در ٣١دسامبر سال ١٩٩٩، زمانیکه بخاطر ناتوانی،« داوطلبانه» از قدرت کناره گیری کرد، خطاب به جانشین انتصابی خود گـفـت: «هرکاری می خواهید بکـنید، با هر کس می خواهـید کار کـنید، فـقـط جـلوی کمونیست ها را بگیرید...»( نقل قولها، از برنامه های مختلف تلویزیون های روسیه معاصر برگرفته شده است).
امروز، مبلغین و مفسرین امپریالیسم در مورد یلتسین هرچه بگویند و هرچه بنویسند و یا در مراسم خاکسپاری او چهره غم آلوده به خود بگیرند، نمی توانند این واقعـیت را، که خیانت وی و همراهانش، نه تنها مردم اتحاد شوروی، بلکه کل بشریت را با فاجعه ای غیر قابل وصف مواجه ساخت انکار کنند. مسئولیت ویرانی ها و خون دهها میلیون انسان قـربانی تصفیه حساب های مافیائی، مناقشات منطقه ای و جنگ های اشغالگرانه دو دهه اخیر و آینده، از جمله، بر گردن او و همدستانش است.


راه توده 130 30.04.2007
 

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت