راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بیانیه 17 شخصیت سیاسی- فرهنگی روسیه

درود و افتخار

برانقلاب سوسیالیستی اکتبر

روزنامه «یونگه ولت »- ترجمه عسگرداوودی

 

17 تن از مقام های سیاسی ـ فرهنگی روسیه درماه ژوئیه گذشته طی فراخوانی درروزنامه«موسکووسکایا نووستی» چاپ مسکو خواستار برگزاری مجدد جشن انقلاب اکتبر شدند. بیانیه مذکور انقلاب اکتبر 1917 و سوسیالیسم را یک« ارثیه ملی» اعلام کرد.
خلاصه این بیانیه را می خوانید:

انقلاب اکتبر سال 1917 نقش مهمی در ایجاد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان ایفا کرد. انقلاب اکتبر یک زلزله سیاسی بود، یک طوفان سیاسی و یک «سونامی». در آن تاریخ هیچکس قادر نبود از وقوع آن جلوگیری کند. انقلابی که بدلیل وجود تضاد های بی شمار موجود اجتماعی در روسیه تزاری زمینه انباشت نارضایتی ها را در خلق های ساکن روسیه آن زمان فراهم کرده بود و سرانجام همانند یک طوفان تمامی صحنه های اجتماعی روسیه را در نوردید و به موجودیت نظام پادشاهی در روسیه تزاری خاتمه داد.
عینیت های اجتماعی مسئولیت رهبری انقلاب اکتبر را درآن برهه از زمان به عهده «سوسیال دموکرات ها»(بلشویک ها) قرارداد. انباشت مطالبات اجتماعی ـ اقتصادی همزمان با اعتراضات گسترده مردمی زمینه یک خود آگاهی اجتماعی را جهت همراهی با رهبران سیاسی برابری طلب فراهم آورده بود. رهبری داهیانه« ولادیمیرایلیچ لنین» در پیروزی انقلاب نقش بزرگی ایفا کرد.
انقلاب اکتبر خواستار تغییرات فرا ملی وغیر مذهبی بود. ایده آزادی وعدالت اجتماعی و برابری خلق های اتحاد جماهیر شوروی هسته مرکزی انقلاب بشمار می آمد، این اهداف و آرزوهای متفکران و هنرمندان جامعه روسیه آن زمان، افرادی همچون «تیمیریازف»، «ورنادسکی»، «پلخانف»، «مایاکفسکی» و «شولوخف» نیز بود. در سال های بعد، در قرن بیستم حتی افرادی هم چون «برنارد شاو»، «پیکاسو»،«اینشتین»، «سیلوکفسکی»از این انقلاب ستایش کردند.
در نودمین سال انقلاب اکتبر 1917 ما خواستار آن هستیم تا مردم روسیه امکان یابند این جشن ملی ـ تاریخی خود را دوباره جشن گرفته و نسل های جدید از حقایق انقلاب کبیر و نقش آن در تاریخ جهان مطلع شوند. نباید فراموش کرد که در سرزمینی زندگی می کنیم که در آن مهم ترین انقلاب تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است و ما به این امر افتخار می کنیم.


ـ پروفسور، دکتر، استاد دانشگاه: و.گ.ارسلانوف، فرهنگ شناس
ـ پروفسور، دکتر،استاد دانشگاه: گ.آ. با قاتوریجا، فیلسوف
ـ پروفسور، دکتر، استاد دانشگاه: آ.و.بوسقالین، اقتصاد دان
ـ پروفسور، دکتر، استاد دانشگاه: م.آی.بوی کوف
ـ عضو آکادمی علوم روسیه: آ.آی.بوروبویوف
ـ پروفسور،دکتر، استاد دانشگاه: آ.آ.گالکین، تاریخ دان
ـ پروفسور،دکتر، استاد دانشگاه: س.س.داساراسوف، اقتصاد دان
ـ دکتر،استاد دانشگاه.ل. گ.استایاگین: تاریخ دان
ـ پروفسور، دکتر، استاد دانشگاه، د.ش.کل: فیلسوف
ـ دکتر، استاد دانشگاه،آ.ای.کولگانف: اقتصاددان
ـ پروفسور، دکتر، استاد دانشگاه، و. ت. لوگینف: تاریخ دان
ـ دکتر، استاد دانشگاه، ر. ا. مدودف: تاریخ دان
ـ پروفسور، دکتر،استاد دانشگاه: ا.ان رودیک
ـ م. اف: استاد تاتر
ـ دکتر،استاد دانشگاه، س.ل.سربریاکووا: تاریخ دان
ـ پرفسور، دکتر،استاد دانشگاه،ب.ف.سلاوین: فیلسوف
ـ دکتر، استاد دانشگاه او. ن. سیمون: فیلسوف، نماینده مجلس (دوما)

راه توده 146 27.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت