راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اشتباه بزرگ
تقسیم مردم
به مذهبی و غیر مذهبی

مبارزه ای که در کشور ما جریان دارد، هرگز مبارزه میان نیروهای مذهبی و غیرمذهبی نبوده و نیست. کسانی که چنین تبلیغ و یا تصور می کنند، عملا مبارزه اجتماعی – طبقاتی را منکر می شوند. مثلا می گویند چون آیت الله خمینی و روحانیون بر انقلاب حاکم شدند، انقلاب شکست خورد!
حزب توده ایران هرگز و حتی برای یك لحظه معتقد نیست، كه در جامعه ایران نبرد میان نیروهای مذهبی و غیرمذهبی جریان دارد، كه مدعی باشد با پیروزی نیروهای مذهبی برغیرمذهبی این نبرد پایان یافته و انقلاب شكست خورده است. بر عكس، تمام سیاست حزب در تك تك اسناد و مدارك و نوشته های آن، با تمام قوا با این شیوه تفكر به مبارزه برخاسته است. تبدیل كردن نبرد میان طبقات، به نبرد میان نیروهای مذهبی و غیرمذهبی، اندیشه و سیاستی است كه بشدت از سوی ارتجاع مذهبی پیگیری و تبلیغ می شود و برخی ها نیز در دام آن قرار گرفته و یا آگاهانه آن را تكرار می کنند. مهاجرت و دوری از صحنه اصلی نبرد در داخل كشور، نباید برای ما چنین نتایجی را ببار آورد. باید در مقابل این شیوه تبلیغ و تفسیر، كه اصولا نگرش توده ای نیست ایستاد و آنرا اصلاح كرد.
حزب توده ایران همواره معتقد است كه نه صف نیروهای مذهبی یك پارچه است و نه صف نیروهای غیرمذهبی. در هر دو صف طبقات و اقشار مختلف جامعه ایران حضور دارند و مسئله اصلی عبارت است از اتحاد نیروهای انقلابی و مدافعین زحمتكشان علیه كلان سرمایه داران و بزرگ مالكان، صرفنظر از مذهب و یا ایدئولوژی. تقسیم بندی ارتجاعی مذهبی و غیرمذهبی، كه معنای واقعی آن عبارت است از اتحاد با سرمایه‌داری مذهبی علیه كارگران و زحمتكشان غیر مذهبی و یا بالعكس، آن چیزی است، كه در تمام دوران پس از انقلاب حزب ما با آن جنگیده و حتی برای یك لحظه نیز آن را نپذیرفته است. این واقعیتی است، كه هر كس، اگر حتی یك روز از عمر خود را در حزب توده ایران سپری كرده باشد، آنرا می داند. انقلاب بهمن از سال 1360 در مسیر عقب نشینی قرار گرفت، اما نه به دلیل پیروزی نیروهای مذهبی بر غیرمذهبی، بلكه بدان دلیل كه در صف نیروهای مذهبی با گرایش های مختلف طبقاتی، كه اساسا نبرد میان آنها سرنوشت جامعه را تعیین می كرد، جناح های راست گرا توانستند در یك سلسله از عرصه های مهم، پیروزی بدست آورده و نیروهای انقلابی را به عقب نشینی وادار كنند. این پیروزی راستگرایان را باید از آنها پس گرفت و این ممكن نیست، مگر با وسیع ترین بسیج توده ای.

راه توده 220 27.04.2009
 

بازگشت