راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، پس از اولین یورش به حزب
یورش به حزب توده ایران
گام بزرگ در راه فاجعه امروز بود

 

هفدهم بهمن 1361 (ششم فوریه 1983)، عده ای از اعضاء رهبری حزب توده ایران، از جمله رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران و چند نفر از شخصیت های برجسته ادبی و هنری مترقی ایران در تهران بازداشت شدند.
طبق اظهارات مقامات رسمی که در رسانه های گروهی منعکس شده، محتوای اتهام آنان را ادعاهای بی پایه "جاسوسی" و "جعل اسناد" تشکیل می دهد.
اتهامی که در زرادخانه مخالفان و دشمنان سوسیالیسم علمی برای همه نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و مبارزان پیشرفت اجتماعی در همه ادوار به وفور دیده می شود.
محتوای همبستگی حزب توده ایران را با نیروهای ضد امپریالیستی جهان، کشورهای اردوگاه سوسیالیستی و در راس آن اتحاد جماهیر شوروی، نهضت کمونیستی و کارگری و جنبش آزادیبخش ملی و پشتیبانی آنان را نسبت به انقلاب ضد امپریالیستی و مردمی ایران و به حزب توده ایران نمی توان با اتهامات و نسبت های دروغین، مسخ و دگرگونه ساخت.
حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، حزبی که طی چهل و یک سال مبارزه بی امان با امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، با استبداد سلطنتی، با کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران برای تامین استقلال کشور، آزادی و عدالت اجتماعی هزاران قربانی داده و هزاران سال زندان به دوش کشیده، حزبی که با تمام قوا و امکاناتش در انقلاب شکوهمند بهمن 1357 /فوریه 1979/ شرکت جسته و در حفظ و تحکیم تعمیق دستاوردهای ضد امپریالیستی و حلقی این انقلاب نقش فعال و موثری داشته است، نخستین بار نیست که با چنین اتهامات امپریالیسم ساخته ای روبرو گشته است.
کمیته مرکزی حزب توده ایران از مدتی قبل محتوای توطئه ناجوانمردانه امپریالیسم و ایادی داخلی آنرا، که به اشکال مختلف برای ضربه زدن بر حزب توده ایران چیده شده است، افشاء کرده و انگیزه اساسی این توطئه ها و جرائم و اتهامات و افتراهای منتسبه را نشان داده است.
رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران، از برجسته ترین طراحان و سازمان دهندگان پیکار علیه امپریالیسم و رژیم وابسته شاه معدوم و دشمنان انقلاب ایران و از مدافعین استوار روحانیت و مسلمانان مبارز پیرو خط امام خمینی، در نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران به مقامات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت 1361 /18 ماه مه 1982/ می نویسد:

"جرم ما این است، که از دیر زمان راه انقلاب را به درستی تشخیص داده ایم، جرم ما این است، که دوستان و دشمنان انقلاب ایران را چه در درون میهن و چه در صحنه جهانی به درستی شناخته ایم و با روشنی و پیگیری بر مواضعی که به آن صادقانه معتقدیم، ایستاده ایم".

یاد آوری این واقعیت بسیار به جاست، که تاریخ چهل سال و اندی ایران نشان داده است که بلا استثناء هر هجوم گسترده امپریالیسم بر منافع و مصالح ملت ایران، استقلال و آزادی و دمکراسی کشور با حمله سرتاسری آن علیه حزب توده ایران، آغاز شده است.
همانطور که بارها حزب توده ایران هشدار داده است، بار دیگر هشدار می دهد، که توطئه اخیر آغاز توطئه سهمگین و عظیمی است که علیه انقلاب ضد امپریالیستی و مردمی ایران در مراحل تعیین کننده و حساس آن انجام می پذیرد و هدفش سرکوب انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی ایران است. این درسی است که انقلابات نافرجام در سراسر جهان، به همه پویندگان راه استقلال و آزادی و پیشرفت اجتماعی می آموزد که حمله به احزاب کمونیست و کارگری همیشه سرآغاز مسخ و شکست انقلابات بوده است.
حزب توده ایران با کارنامه روشن مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه خود، به موجب حق صریحی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت های سیاسی قائل است و به موجب وعده های روشن مسئولان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه رهبر انقلاب، امام خمینی که: "همه احزاب و گروه ها تا وقتی با کشور اسلامی جنگ ندارند، در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده اند، به طور آزادانه عمل می کنند و به طور آزادانه حرف هایشان را می زنند." محق است، که فعالیت آزاد، قانونی و علنی داشته باشند و مصرا می خواهد که به تضییقات علیه حزب توده ایران و بازداشت غیر قانونی رهبران و اعضاء حزب پایان داده شود.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
18 بهمن ما 1361

راه توده 264 26.04.2010
 

بازگشت