راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

برگزاری پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه
بازگشت به سوسیالیسم
امید دوباره زنده شده
در دل مردم روسیه

سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 

پلنوم نوبتی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه فداراتیو، در یکی از شهر های اطراف مسکو برگزاری شد. "گ.نوویکف" عضو هیات رئیسه کمیته مرکزی این حزب  در باره "اهمیت کار ایدئولوژک و تاثیر آن روی سمت گیری های سیاسی حزب سخنرانی  کرد.

او گفت که قبل هر چیز  توجه رفقای گرامی را به برنامه کنگره سیزدهم در ارتباط با برنامه جدید کنگره که در نوامبر 2008 توسط اعضای شرکت کننده به تصویب رسید جلب می کنم. در آن موقع بحران جهانی اقتصاد، سایه خود را بر همه عرصه های زندگی مردم دنیا انداخته بود. لازمه برون رفت  و ارائه راه حل برای مردم روسیه از وظایف مبرم حزب ما بود که کنگره حزبی ما بخوبی از عهده  آن بر آمد و برنامه ای مدون با شعار" پیش به سوی سوسیالیسم و مدرنیزاسیون"را تدوین و ارائه کرد. درپلنوم های نوبتی کمیته مرکزی حزب نیز این برنامه که شامل رشد و ترقی جامعه روسیه و خلاصی از رنج و محنت بود به اشکال مختلف از جمله شرکت در میزگردها ، سخنرانیها، استفاده از تریبون مجلس دوما، مقالات مطبوعاتی و... پیگری شد. ما با اطمینان می توانیم ادعا کنیم که تاثیر برنامه های ما روی افکار عمومی شهروندان روسیه انعکاسی شایان توجهی داشت.  روحیه  یاس و ناامیدی حاصل از عدم اعتماد به آینده جای خود را به باور به سوسیالیسم و حزب و آینده ای درخشان داده است...

بحران های اقتصاد سرمایه داری حتی باعث نگرانی جدی حکومت های آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. درفدراسیون روسیه نیز این بحران کشور ما را به دهه 90 میلادی برگردانده است. با این تفاوت که امروزه مردم دریافته اند که آلترناتیوی بنام "سوسیالیسم و مدرانیزاسیون" وجود دارد و این باعث امید واری است. بهمین دلیل است که ما هر روزه شاهد به خیابان آمدن مردم برای بیان  خواست هایشان هستیم .

امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که با پرچم حزب ما، زحمتکشان روسیه به مصاف حکومت الیگارشی روسیه می روند. در یک برآیند طولانی، فعالان و رهبری حزب کمونیست با سازمان دادن میتیگ ها و راه پیمایی ها توانسته اند اعتبار تاریخی سوسیالیسم در جامعه را باز گردانند. اتکای حزب ما به مارکسیم لنینیسم و وفاداری به سوسیالیسم و دست آورد های تاریخی آن در این کشوراعتماد بنفسی به ما داده تا بانگ بلند خود را در سراسر روسیه به گوش همگان برسانیم....حزب کمونیست روسیه تنها حزبی است که ایدئولوژی کمونیسم علمی که میراث مارکس و لنین است را در این کشور پهناور نمایندگی کند. وظیفه مبلغین حزبی ما عبارت از این است که ایدئولوژی مارکسیستی را به نحوی شایسته به میان زحمتکشان ببرند تا نیروی توده ای بسج شود و مانع از فجایعی بیش از این شوند که تا به حال برای مردم بوجود آمده است. روسیه باید همچون گذشته پرچمدار صلح و ترقی برای مردم دنیا باشد....

ما نباید اجازه دسته بندی در حزب بدهیم. خرد و کار جمعی ایجاب می کند تا از هرگونه آنارشیگری پرهیز شود. ایدئولوژی سوسیالیستی برای همه ما باید هدفمند باشد تا بتوانیم با ایده های سرمایه داری و ناسیونالیستی مبارزه کنیم....

در ارتباط با کار تبلیغی و تاثیر آن در زندگی زحمتکشان، یکبار دیگر باید به تاثیر گذاری تاریخی روزنامه "پرودا" و نقش آن در سازماندهی انقلاب کبیر اکتبر بازگشت و آن را مرور کرد. توده های حزبی باید از این گنجینه ارزشمند بهره مند شوند. وظیفه سخنگویان و فعالین حزبی در این رابطه بسیار با اهمیت است. ما از همین امروز باید خود را برای  گرامی داشت صدمین سال انتشار  اولین نسخه روزنامه پراودا، در تاریخ 5 ماه مه 2012 آماده کنیم. این در حالی است که برخی از احزاب برادر خود راسا باز شناسی این روزنامه معتبر جنبش کمونیستی و کارگری جهان را آغاز کرده اند....

 

 

راه توده 274    14 تیرماه 1389
 

بازگشت