راه توده                                                                                                                                                          بازگشت       

 

 

جدول بحران رو به رشد
اقتصاد جهان سرمایه

 

 

 

 

 

پائین ترین درآمد ناخالص ملی روسیه طی 15 سال اخیر را     سایت ح ک ف روسیه چنین اعلام داشت:

 بیشترین کاهش درآمد ناخالص ملی و بیشترین تورم در بین «8 کشور" در سال 2009 متعلق به روسیه است. سقوط در آمد ناخالص ملی روسیه در سال 2009 به 7.9 درصد رسید. در بین«هشت کشور» فرانسه در سال 2009 کمترین سقوط در آمد ناخالص ملی 2.2 درصد را داشت. درآمد ناخالص ملی در ایالات متحده 2.4درصد، ایتالیا 4.7 درصد، بریتانیا 4.8 درصد ، ژاپن و آلمان 5 درصد کاهش یافت.

تورم در روسیه در سال 2009 به 8.8 درصد رسید. در بریتانیا قیمت ها در سال گذشته به 2.8 درصد، ایالت متحده 2.7 درصد، کانادا 1.3 درصد، ایتالیا 1 درصد و در آلمان و فرانسه 0.9 در صد افزایش داشت. این رقم در ژاپن در سال 2009 حدود 1.7 درصد بود.

سطح بیکاری در دسامبر سال گذشته در روسیه فدراتیو به 8.2 درصد رسید. حداقل بیکاری در بین کشورهای پیشرفته درژاپن بود که به 5.1 درصد رسید. این رقم در ماه دسامبر در آلمان به7.5 درصد، کانادا 8.4 درصد، ایتالیا 8.5 درصد در فرانسه و همچنین در ایالات متحده 10 درصد بود. در بریتانیا در سه ماه آخر سال گذشته 7.8 درصد بود.

از رونق اقتصادی روسیه در سال 2009 حدود 7.9 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت و تا 8.7 درصد کاهش پیش بینی می شود. در سال 2008 آهنگ رشد اقتصاد روسیه 5.6 درصد بود. اما این رشد در سالهای اخیر متکی به افزایش قیمت نفت بود. کاهش شدید قیمت نفت در زمان بحران اقتصادی سریعا بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشت.

 


 

 

            راه توده  262    22 فروردین ماه 1389

 

بازگشت