راه توده                                                                                                                                                          بازگشت       

 

 

نتیجه یک نظرسنجی در اشپیگل آنلاین
20 سال
پس از دیوار
میان دو برلین

 

 

 

 

 

اشپیگل آنلاین، نتیجه یک نظرسنجی را به شرح زیر منتشر کرده است:

برای بسیاری از آلمانها زندگی در یک کشور سوسیالیستی تصوری هراس انگیز نیست. طبق همه پرسی موسسه امنید آلمان، بنظر 72% از مردم غرب و 80% درصد از مردم شرق آلمان، زندگی در  یک کشور  سوسیالیستی که  اشتغال، همبستگی و امنیت را  تضمین کند پذیرفتنی است.

آزادی نیز برای بسیاری از پرسش شوندگان نقشی مرکزی ایفا نمی کند. فقط برای28% از شرقی ها و 42% از غربی ها آزادی مهم است. بنا براین جای شگفتی نیست که بسیاری باز گشت دیوار را تحت شرائطی  آرزو می کنند.

23% از از شرقی ها و 24% از غربی ها می گویند ” بعضی اوقات آرزو می کنیم ایکاش دیوار هنوز بود “.

در مورد انتخابات و فروختن رای از هر هفت نفر شرقی و از هر 12نفر غربی یک نفر حاضر است در برابر گرفتن 5 هزار یورو رای خود را به هر حزبی که خریدار باشد ، صرفنظر از جهت گیری سیاسی آن بفروشد.

 


 

 

            راه توده  262    22 فروردین ماه 1389

 

بازگشت