راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

گالری تاریخی
مصاحبه، فیلم و عکس
از زندگی و افکار سیاسی هانیبال الخاص

 

از الخاص یک مجموعه شامل عکس و فیلم را جمع کرده ایم که به ترتیب شماره می توانید ببینید:


فیلم شماره 1


فیلم شماره 2


فیلم شماره 3


فیلم شماره 4


فیلم شماره 5


فیلم شماره 6
 

 

راه توده 284 20.09.2010
 

بازگشت