راه توده                                                                                                                                                        بازگشت

 

 

اگر غفلت کنیم

سازمان تجارت جهانی

امام زاده ای  که

کور می کند، اما شفا نمی دهد

آناهیتا احمدی

 

در روزنامه كار و كارگر بتاریخ 24/9/1384(شماره 4308) مطلبی تحت عنوان «شكاف بین فقیر و غنی هر روز بیشتر می شود- هنگ كنگ محل مصاف رنجبران و ثروتمندان» منتشر شده بود که حیف است اگر نکات زیر مطرح نشود:

1) پیشنهاد به روزنامه كارو كارگر :  از اینكه روزنامه كار و كارگر دغدغه كارگران و زحمتكشان ایران و جهان را دارد جای خوشحالی است (بر خلاف اكثریت قریب به اتفاق روزنامه ها و نشریات دیگر موجود در جمهوری اسلامی ایران)، ولی بهتر است در كنار اخبار موجود در این رابطه تحلیلی هم ارائه بدهد.

2) مفهوم"اقتصاد بازار" یا "اقتصاد آزاد1" : بر اساس آموزه های اقتصاد سرمایه داری كلاسیك عرضه و تقاضا پایه و اساس تولید و قیمت در نظام بورژوازی است. یعنی بازار تعیین كننده قیمت و مقدار تولید می باشد، بهمین جهت اقتصاد سرمایه داری به (( اقتصاد بازار ))و بعدا ( عمدتا) جهت عوام فریبی به ((اقتصاد آزاد))تعبیر شده است.

الف:در یك كشور: هر سرمایه دار ( هر كس) می تواند هر چیزی كه دلش خواست تولید كند و در داخل بازار آن كشور بهر قیمتی كه خواست بفروش برساند.

ب: در جهان : هر سرمایه دار می تواند هر چیزی را كه دلش خواست تولید كند ودر داخل یك كشور و یا در بازار هر كشور دیگری بفروش برساند.(مسلما بر اساس عرضه و تقاضا )

3) سازمان تجارت جهانی (WTO) : مقررات اصلی سازمان تجارت جهانی بر پایه اصول اساسی اقتصاد بازار (قسمت ب بند 2) بنا شده است،  یعنی طبق اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی هر تولید كننده (هر سرمایه دار) در هر نقطه ای از جهان می تواند هر كالایی كه دلش خواست تولید كند و در هر نقطه ای از جهان كه خواست می تواند ببرد و بفروشد.

4)سوبسید و یارانه در سازمان تجارت جهانی : طبق اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی كه ناشی از اصول (( اقتصاد بازار )) است ، هیچ فردی، هیچ دولتی، هیچ سازمانی حق پرداخت "یارانه" به تولید كنندگان كالا ندارد.

5) دروازه های باز گمركی: طبق اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی هیچ دولتی حق بستن تعرفه گمركی ( عوارض گمركی) بر روی كالا های وارداتی و صادراتی ندارد.

6)  آیا 149 كشور عضو سازمان تجارت جهانی اصول اساسی و مقررات فوق را مراعات می كنند ؟ خیر ! بویژه این امر از طرف كشور هایی كه بنیان گذار سازمان تجارت جهانی هستند تقریبا مراعات نمی شود و اولین نقض كنندگان اصول و مقررات فوق می باشند، كشورهای سرمایه داری پیشرفته صنعتی جهان (اروپا،امریكا،ژاپن ، كره جنوبی و.)كه خود موسسین سازمان تجارت جهانی هستند اولا بیش از 350 میلیارد دلار یارانه برای كالا های كشاورزیشان پرداخت می كنند ( و نیز تولیدات صنعتی ) ثانیا انواع و اقسام عوارض گمركی بر روی واردات خود می بندند2.

7)گروه های عمده در سازمان تجارت جهانی : بطور كلی در حال حاضر دو گروه عمده در سازمان تجارت جهانی دیده می شود:

7-1) گروه كشورهای صنعتی پیشرفته شامل: اروپا، امریكا، ژاپن، و. كه خود چنانچه گفته شد از بنیان گذاران سازمان تجارت جهانی هستند و هم آنها از نقض كنندگان مقررات آن می باشند ، هم یارانه میدهند و هم تعرفه های گمركی زیاد بر روی واردات خود می بندند.

7-2) گروه كشور های دیگر از جمله برزیل، هند، افریقا ی جنوبی، بنین، بوركینافاسو، چاد، مالی وكه خواستار حذف یارانه از جمله یارانه به بخش كشاورزی و صنعتی وو حذف و یا كاهش عوارض گمركی توسط گروه نخست می باشند.( چون خودشان نه یارانه می پردازند و نه تعرفه گمركی بالایی دارند، در حقیقت كشور های قلدر گروه او ل  این سیاست ها را به آنها تحمیل كرده اند)

8)منافع ملی ،منافع مردم و تولید كنندگان و منافع كشاورزان و كارگران جهان در چالش های سازمان تجارت جهانی: جالب است كه مطلب روزنامه كار و كارگر نشان می دهد كه همه دولت ها ی عضو تا حدود زیادی ( شاید دقیقا) بر پایه منافع ملی و منافع نیروی كار و تولید كنندگان خودشان قدم بر می دارند.

8-1) كشور های اروپایی و امریكایی و ژاپن با دادن یارانه ( 350 میلیارد دلاری) و بستن عوارض گمركی تا حدودی بالا، در حقیقت هم به تولید كنندگان خودشان خدمت می كنند و هم باعث حفظ اشتغال و هم باعث اشتغال جدید نیروی كار خودشان می شوند.

جالب است كه دولت كره جنوبی تا كنون با بستن تعرفه های بالای گمركی به تولیدات وارداتی از جمله برنج مورد حمایت كشاورزان بوده و زمزمه بر داشتن این عوارض و یا كاهش آن مورد اعتراض كشاورزان ( معترضین به جهانی سازی از كره جنوبی در هنگ كنگ) قرار گرفته و شاید تا حدود زیادی خود دولت كره جنوبی آنها را حمایت می كند.

8-2) كشورهای هند، برزیل، افریقای جنوبی، بوركینافاسو، چاد، مالی، بنین و چون یارانه ها و عوارض گمركی واردات، كشورهای پیشرفته به ضرر منافع ملی وحفظ اشتغال و ا یجاد اشتغال جدید كارگران و كشاورزان آنها ست، آنها نیز شدیدا اعتراض دارند. در حقیقت این كشور ها می گو یند پس چرا به ما توصیه می كنید(تحمیل می كنید) كه به هیچ كالایی سوبسید ندهیم و تعرفه های گمركی را از روی وارداتمان و صادراتمان بر داریم ولی خودتان به آن عمل نمی كنید.

تا كنون بهر دلیلی (عمدتا سیاست های نئولبرالیستی دولت های قبلی شان) زیر بار مقررات سازمان تجارت جهانی رفته بودند الان با روی كار آمدن دولت های ملی تر  این دولت ها خواستار مراعات اصول و مقررات سازمان توسط همه كشور ها هستند. شما می گوئید مرگ خوب است ولی برای همسایه.

نكته1: بنظر می رسد سردمداران و بنیان گذاران سازمان تجارت جهانی بتدریج دارند كشاورزان و كارگران و تولید كنندگان كشور های صنعتی پیشرفته را، به جان كشاورزان و كارگران و تولید كنندگان و بطور كلی كشورهای جنوب ( باصطلاح جهان سوم) می اندازند، و بر عكس، بنابراین چه باید كرد؟

نكته 2 :جالب است نمایندگان امریكا و اروپا و ژاپن در این اجلاس معتقدند كه كشور های عضو در این جلسه به نتیجه ای نمی رسند و صحبت جلسه بعدی سازمان تجارت جهانی و توافق در آن جلسه ها می كنند، حتما برای كشور هایی مانند هند و برزیل خواب كودتا ودیده اند!

9) دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی: طرفداران منافع ملی، تولید و اشتغال(حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید) چه در دولت كنونی و چه در دولت های قبلی طی 16تا 17 سال اخیر باید مفهوم منافع ملی و منافع مردم را از كشور های دیگر از جمله از هندی ها و برزیلی ها و یاد بگیرند و كاسه داغ تر از آش نشوند. سینه چاكان ورود ایران به سازمان تجارت جهانی از دولت های قبلی برزیل(فرناندو كاردوسو) و هند (واجپایی) و پند بگیرند و بدانند تسلیم ایران به سازمان تجارت جهانی نتیجه اش همان خواهد شد كه بر سر دولتها كاردوسو و واجپایی آمد.

10) نتیجه بسیار مهم: سئوال می شود كه اگر كشور های درگیر در چالش های سازمان تجارت جهانی را طرفدار منافع ملی و تولید كنندگان و زحمتكشان  خودشان هستند، پس راه حل ما چیست؟ راه حل كلاف سر در گم تضاد های غیر قابل حل در سازمان تجارت جهانی كدام است؟

1- ابتدا بهتر است طرفداران سازمان تجارت جهانی در ایران جواب سئوال های بالا را بدهند و با پیروی از یک سیاست باز و ملی دقیقا آنچه را می اندیشند و می کنند را به مردم توضیح بدهند تا همه با چشم باز به این نهاد نگاه کنیم.

2 - این امامزاده شفا نمی دهد و اگر غفلت کنیم كور هم می كند. با همین آگاهی از ماهیت و وابستگی های آن است که می توان به زیارت آن رفت! این امام زاده هم مانند بقیه امام زاده هایی است كه سرمایه داری و امپریالیسم جهانی برای حفظ و بقای سیستم خویش برپا داشته اند نه برای یاری رسانی به كشور های تحت ستم افریقا، امریكای لاتین و آسیا  و.

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                                        بازگشت

 

 

 

 

 

1 نبايد بين اين (( آزاد)) با ((دموكراسي يا مردم سالاري )) اشتباه شود . دمو كراسي يا مردم سالاري يعني حاكميت همه مردم ( اكثريت مردم) در صورتي كه اين ((آزاد))به مفهوم آزادي و افسار گسيختگي سرمايه داران جهت هر چه بيشتر غارت زحمتكشان مي باشد(البته بحث سرمايه داران ملي در هر كشور و بخش خصوصي تحت كنترل دولت ملي بحثي است جدا و نياز به مقوله ديگري دارد ).

2 نشريه آفتاب شماره 32 (دي و بهمن 82 ) صفحه 114 و شماره 33 ( اسفند 82) صفحه 120 نوشته دكتر حسين رفيعي.