«معنای» زندگی

 

 

در این جهان که گرم ستیزند، هست و نیست

پُِرسی اگر که زندگی ما برای چیست

گویند تو را، که نیست برای قلندری

هنگامهً زمان گذراندن به بیخودی

سرتاسر حیات گرفتن به سَرسَری

 

از بهر جمع خواسته و ساز و برگ نیست

از بهر مرگ و هستی آن سوی مرگ نیست

نی بهر ماتم است، نه از بهر اضطراب

نی تن زدن ز رنج و هراسیدن از عذاب

 

معنای زندگی است، نه از شاخسار عمر

با رعشه های بیم، در آویختن به آز

خواری کشیدن از همه درگیر و دار عمر

از بهر آن که عمر شود، اندکی دراز

 

معنای زندگی نه آرامش خموش

نی بانگ های و هوی، به گرد وجود خویش

نی پا کشیدن است ز میدان کار و کوش

نی راه کار و کوش، گزیدن به سود خویش

 

معنای زندگی است نبردی که از آن نبرد

از بند وارَهَند کسانی که بنده اند

بهروزتر زیند، کسانی که زنده اند.

 

 

                                        احسان طبری

 

 

  فرمات PDF :