ارثیه معنوی

هوشنگ تیزابی

از این شماره در راه توده

انتقاد از فرویدیسم- علل شکست سیاهکل

از انتشارات حزب توده ایران - سال 1355

 

 

ـ ضربات شکننده روانشناسی دیالکتیکی بر نظرات فریُد

ـ سفر طولانی انسان به نهان خویش

ـ انقلاب بزرگ در علم روانشناسی

ـ ارتجاع مذهبی با همه جان سختی به زانو در آمد

ـ مقدمه ای که رهبری حزب توده ایران بر این ترجمه نوشت

 

                                                                                                      بازگشت