اورانیوم رقیق شده
چرا از آن
سخن نمی گویند؟
ژوئل پنوشه
روزنامه نگار و محقق دانشگاهی
ترجمه "ح . م"
(منتشر شده در نشریه "هنر و مبارزه" فرانسه)

 

مترجم: جنگ دوّم جهانی به شکست ارتش هیتلر و حزب نازی انجامید، اما با این وجود، امروز، اینطور بنظر می رسد که چنین پایانی به مفهوم شکست و نابودی قطعی اندیشه های هیتلر و نازیسم نبوده است. باز زایی نازیسم بنام نئونازیسم (نازیست های جدید) چندان هم غیر جدی نیست!
زمانی که از «نظام سرمایه داری» بعنوان «دشمن نوع بشر» سخن گفته می شود، این تنها یک شعار نیست، تبلیغات حزبی و عقیدتی و گروهی هم نیست. زیرا حقیقتی است هولناک که برای مقابله با آن مسئولیت هر انسان آگاهی دو چندان است.
شاید بتوان مقاله ای که در ادامه می خوانید را، گامی در جهت نزدیک تر شدن به این واقعیات تلقی کرد. استفاده از سلاحهایی با اورانیوم رقیق شده در جنگ های نوین و منطقه ای. کابوسی که حتی تصور آن برای ایران نیز وحشت آور است. آنچه را در ادامه می خوانید برگردان فارسی نویسنده است و برای توجه خوانندگان این توضیح را هم لازم می دانم که نویسنده در متن مقاله خود نقل قول هائی از برخی شخصیت ها دارد، که عناوین آنها را پررنگ تر و متن را در داخل گیومه آورده است. در این مورد نیز سبک و شیوه نگارش نویسنده را هنگام ترجمه عینا مراعات کرده ام.  "ح . م"
 

    بازگشت

ـ پرواز مرگ آفرین بر فراز شهرها

ـ مرگ دردناک انسان و طبیعت

ـ اورانیوم رقیق شده چرا از آن سخن نمی گویند؟

 

 

                                                                                                      بازگشت