زیگانف:
حرکت به پیش
زمانی برای
"درجا" زدن نیست
بهروز بکتاشی
 

آنچه را می خوانید، فشرده ایست از پیش گفتار کتاب تازه انتشار دبیراول حزب کمونیست روسیه فدراتیو "گنادی زیگانف" با نام " حرکت به پیش" که از سوی انتشارات "گارد جوان" منتشر شده است. کوشش خواهم کرد از متن کتاب نیز گزیده هائی را بتدریج از روسی به فارسی برگردانده و برایتان ارسال دارم.

 ب.بکتاشی

 

    بازگشت

 

 

ـ تحولات انقلابی در روسیه چه اشکالی خواهد داشت؟

ـ نگاهی دوباره به دوران استالین

ـ سرمایه داری دیگر، استثمارگر نیست؟

ـ حرکت به پیش زمانی برای "درجا" زدن نیست

 

 

                                                                                                      بازگشت