راه توده
و سازمان ها و شخصیت های سیاسی

(1383 - 1386)

 

در سالهای دشوار مهاجرتی که از یورش به حزب توده ایران آغاز شد و همچنان دامه دارد، فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته شده است. از جمله توقف پیوند سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت با حزب توده ایران و سپس شکل گیری "جداسری" تا حد پیوستن به مخالفان حزب توده ایران. از حزب توده ایران جدا شدند و به قصد مقابله با خط مشی حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و حاکمیت سالهای نخست جمهوری اسلامی حزب نوین ساختند و پس از سالها مخالف خوانی با حزب توده ایران، بتدریج و زیر فشار حوادث و رویدادهای داخل کشور خود در برابر جمهوری اسلامی و جنبش مردم به همان سیاستی بازگشتند که بنام منتقد آن پرچم حزب دمکراتیک مردم ایران را برافراشته بودند. انفعال سیاسی مانند تیفوس در مهاجرت شیوع پیدا کرد و موج بزرگی از توده ای ها را نیز با خود برد. حسن نیت شماری که برای دفاع از سنگر حزب توده ایران سرنوشت ارگان مرکزی حزب "نامه مردم" را بدست گرفتند زیر دست و پای اسب چموش چپ روی و چپ نمائی رفتند و از واقعیات داخل کشور غافل ماندند. خواستند از حزب دفاع کنند، اما ندانستند چگونه! ادعاهائی را طرح کردند که نفی نگرش توده ای بود. از هر طرف به حزب توده ایران تاختند و اینان سر به زیر انداخته و مهر سکوت بر لب زدند.
در چنین فضائی راه توده پا به میدان گذاشت و نزدیک به دو دهه استوار بر سر پای خویش ایستاد و مرعوب فضا سازی ها و اتهامات نشد. آنچه را در این بخش از آرشیو راه توده می خوانید، کارنامه این ایستادگی است. کارنامه دفاع از حزب. کارنامه پاسخ به منتقدان و مخالفان، کارنامه مشی و نگرش توده ای. شک نیست که در این عرصه کمبودهائی داشته ایم، اما هنگام مرور این مقالات و نوشته ها، بازگردید به زمان نگارش و انتشار آنها و فضائی را تجسم کنید که راه توده در آن نفس کشید.

 

 بازگشت

 

ـ انگیزه این اقدام چیست؟ انتشار باز ترجمه آثار منتشره حزب توده ایران

ـ بابک امیرخسروی، بازگشت به واقعیات با حافظه ای ضعیف

ـ حمایت قاطع حزب توده ایران از"شورای ملی صلح"

ـ بی راهه سوم تحفه جمهوریخواهان لائیک

ـ دو نگاه به پیام داریوش همایون و به کنگره سازمان اکثریت

ـ دریغ از نیم نگاهی به ادعاهای گذشته خویش

ـ کنگره فدائیان اکثریت، واقعیات و نیازهای ایران امروز همین بحث هاست؟

ـ به کجا مي رويد؟ سئوال فدائيان داخل کشور از فدائيان خارج کشور

ـ پرویز ورجاوند، ملیونی که در دهه 30 خویش را جا گذاشته اند

ـ نگاهی به سخنرانی جدید علی افشاری، ترک میدان هم استراتژی، هم تاکتیک

ـ جعلیات صادق طباطبائی، حرف هائی که فقط پای منقل شنونده دارد

ـ امروز صادق طباطبائی- دیروزمهندس غرضی، سخنگویان عوض می شوند اما تبلیغات علیه حزب توده ایران پیوسته یکسان بوده است

ـ یك اتفاق ساده تن راه كارگر را لرزانده؟

ـ اطلاعات موازی، بازجویان و طراحان یورش به حزب توده ایران

ـ تئوری پردازان انفعال احمد زیدآبادی و فرخ نگهدار

ـ محمد امیدوار سخنگوی حزب توده ایران، دو گزینه انتخابات 27 خرداد

ـ آقای امیرخسروی! بهتر نیست شخصا اعلام بازنشستگی دیر هنگام کنید؟

ـ بابک امیرخسروی، شوالیه سرگردان جنگ علیه حزب توده ایران

 

 

                                                                                                      بازگشت