بازگشت

ـ شیراز، خار این سرخ گل انگشت استبداد را همیشه گزیده   رحمان هاتفی

ـ زبان پارسی این زیبای هزارساله را بیاراییم   احسان طبری

ـ در برگ ریزان ایمان، به دیدار آرش برویم   رحمان هاتفی

 

 

                                                                                                      بازگشت