بازگشت

ـ تحلیلی از تاریخ 300 ساله اخیر ایران   دکتر سروش سهرابی 

ـ نقش 3 شخصیت در انقلاب 57   ن. کیانی 

ـ شناخت دقیق تر مشی توده ای   اثری بالینی از ایرج اسکندری 

ـ کارل مارکس، هم فیلسوف و هم انقلابی   ترجمه جعفر پویا 

ـ گرامشی و مساله فاشیسم در ایتالیا   ترجمه ن. کیانی

ـ حزب کمونیست فرانسه: مرحله ها و مسئله ها

ـ واقعیت ها و استراتـژی   نوشته " ژاك شامبز" ترجمه ن. کیانی

 

دیالکتیک انقلاب ـ مقایسه روسیه و چین (دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

بخش اول ـ انقلاب و قرارداد اجتماعی در روسیه و چین

بخش دوم ـ استقلال ملی و رشد اقتصادی

بخش سوم ـ دن شیائوپینگ و فرمولبندی جدید قرارداد اجتماعی 1949

گلوبالیزاسیون: (گنادی زیگانف ـ ترجمه م. حجری)

بخش اول ـ در دو راهی تاریخ، دو موضع متفاوت درباره گلوبالیزاسیون

بخش دوم ـ اسیر دست گلوبالیزاسیون امپریالیستی، آیا سرمایه "اصلاح پذیر" است؟

بخش سوم ـ بالاترین مرحله امپریالیسم

بخش چهارم ـ آلترناتیو سوسیالیستی

 

                                                                                                      بازگشت