بازگشت

ـ نسل امروز بايد بداند استبداد و ديکتاتوری با حزب توده ايران چه کرده است!

 

بازگشت