بازگشت

>>

           
 خسرو روزبه
ـ افسری که نه ظلم و نه"اطاعت کورکورانه" هیچکدام را تاب نیاورد
ـ اردیبهشت کودتا زده

 پرویز حکمت جو
ـ "سرو ایستاده" حزب توده ایران در زندان های شاه
ـ زیر شکنجه خود را کشت تا دهان باز نکند

 سرهنگ سیامک
ـ سرهنگ عزت الله سیامک در انزوای امام زاده عبدالله
ـ ساعت اعدام

 دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو پیرامون درگذشت کیانوری

 مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران
ـ 21 آذر آذربایجان و آذربایجانی جنایات را فراموش نکردند

 مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 دکتر رادمنش
ـ دکتر اقبال کنار شاه او در کنار توده ها
ـ کودتا در عراق و عملیات فرار دکتر رامنش از چنگ کودتاچیان

 مرتضی کیوان
ـ مردی که شب به سلام آفتاب رفت

 سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 رحمان هاتفی
ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!
ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود