راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان
درود بر
70 سال پایداری
توده ای ها
در راه آرمان های مترقی
حزب توده ایران

 

هفتاد سال پیش، در تاریخ سیاسی کشور ما رخداد مهمی صورت گرفت. شکست فاشیسم در عرصۀ جهانی، همراه بود با قدرت گیری نیروهای دمکرات و آزادیخواه در اروپا و سست شدن پایه های حکومت دیکتاتوری رضا شاه در ایران. این وضعیت شرایط نسبی مناسبی برای آزادی های دمکراتیک در کشور مهیا کرد. در چنین شرایطی گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شده از زندانهای رضا شاه، همراه با تعدادی دیگر از آزادیخواهان بنا بر نیاز مبرم کشور و برای برون رفت از عقب ماندگی های اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی، تصمیم گرفتند حزبی ترقیخواه و عدالتجو را تاسیس کنند. در تاریخ دهم مهر سال 1320 این تصمیم عملی شد و "حزب توده ایران" اعلام موجودیت کرد. از آنجاییکه هم شرایط عینی جامعه و هم نیاز مردم به حضور چنین تشکیلاتی احتیاج مبرم داشت، حزب توده ایران توانست به سرعت در میان مردم، بخصوص زحمتکشان شهر وروستا، فرهنگیان، روشنفکران، هنرمندان، اقوام و ملیت ها و... نفوذ و رشد کند. دیری نپایید که حزب توده ایران به بزرگترین حزب سیاسی ترقیخواه کشور تبدیل شد.

از ابتدا، تشکل و روشنگری سر لوحۀ برنامۀ حزب توده ایران قرار داشت. ایجاد صدها تشکل گارگری، دهقانی، علمی، فرهنگی، هنری، دانشجویی، دانش آموزی، زنان و جوانان و صلح و ضد جنگ از سویی و انتشار دهها روزنامه و مجله و صدها کتاب، به یک باره افق فکری و نوینی را به جامعۀ استبداد زده و عمیقا عقب نگهداشتۀ شده کشور گشود. این حزب توانست در مدت کوتاهی خدمات شایانی در عرصۀ سازماندهی و پیشبرد مبارزات توده های مردم در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان مانند تصویب قانون کار، مبارزه علیه استعمارگران و ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی را پیش ببرد.

فرقۀ دمکرات آذربایجان در سال 1324 تاسیس شد. دهها هزارنفر از اعضاء و کادر های حزب توده ایران ازهمان بدو تاسیس، به صفوف تشکیلات فرقه پیوستند. این خود بیانگر این واقعیت است که این دو جریان سیاسی اهداف مشترکی را برای تامین دمکراسی، عدالت و حقوق خلق های تحت ستم ملی، دنبال می کردند. گواه این مدعا همین بس که دهها شهید توده ای در میان شهدای فرقه دمکرات آذربایجان دیده می شود که ملیت غیر آذری دارند.

دشمنان خلق های ایران، در تمام این سالها تلاش کرده اند تا با انواع توطئه ها، تاریخ سازی و ترفند های عوام فریبانه، این واقعیت را در چشم مردم طور دیگری جلوه دهند. اما خورشید را نمی توان همیشه زیر ابر نگه داشت.

جنایتی که درتاریخ هفتاد ساله اخیر در حق  فرقه ای ها، توده­ای ، دمکرات ها و دیگر جریان های سیاسی ترقیخواه و میهن پرست رفته در دنیا اگر نگوییم بی نظیر،  کم نظیر بوده است. هر بار هم حاکمان مستبد و زورگو با دستگیری، زندان، شکنجه های حیوانی و اعدام هزاران نفر از بهترین و میهن پرست ترین انسان ها، مدعی شده اند که این جریانات سیاسی را نابود کرده اند و اثری از آثار انها باقی نگذاشته اند. اما تاریخ گواهی میدهد که با هر نسیم آزادی سازمان های ترقیخواه و عدالت جو ققنوس وار بال می گشایند و حاکمان ضد مردمی به زباله دان تاریخ ریخته می شوند. این حکم تاریخ است.

ما ازاین فرصت استفاده کرده هفتاد سالگی حزب توده ایران را به رهبران، کادرها، اعضاء و هواداران آن و همچنین به تمامی آزادیخواهان و زحمتکشان کشورمان تبریک گفته و سر تعظیم در مقابل تمامی شهدای حزب توده ایران و دیگر سازمان های ترقیخواه فرود می آوریم.

 

                                                فرقه دمکرات آذربایجان  دهم مهر 1390

 

 

 

 

                                راه توده  335        11  مهر ماه  1390

 

بازگشت