راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در پاسخ به یک مقاله
توضیح
رادیو فردا

 

سردبیر محترم راه توده
من یکی از همکار رادیوفردا هستم. از خواندن مقاله اخیر شما راجع به آقای کاتوزیان و رادیو فردا متعجب شدم. آنچه آقای کاتوزیان گفته است، به خود ایشان مربوط است. هیچ کس در رادیو فردا به خبرنگار نمی گوید که چه خبری را تهیه کند و یا با چه کسی مصاحبه کند. در باره تاریخ حزب توده هم، خود گزارشگر تصمیم گرفته است با آقایان کاتوزیان، خانبابا تهرانی، عمویی و درود گر گفتگو داشته باشد. حداقل دو نفر از این افراد، آقایان عمویی و درود گر از حزب توده و تاریخ و سیاست های آنها دفاع کرده اند. خانبابا تهرانی برخورد انتقادی دارد و آقای کاتوزیان با شدت بیشتری به سیاست های حزب توده میپردازد. رادیو فردا- تا آنجا که من میدانم و در رفتار همکاران رادیو می بینم- تلاش میکند که نقطه نظرات گوناگون را انعکاس دهد. انتقاد شما از نظرات و گفته های آقای کاتوزیان جای خود، اما "نگاه رادیو فردایی" به چه معنایی است؟ اگر رادیو فردا با آقای عمویی و درود گر گفتگو کند و آنها از حزب توده دفاع کنند "نگاه رادیو فردایی" نیست؟
من هم با شما موافقم که "دوران فرهنگ، نگاه سیاه و سفید در جامعه ایران به سر رسیده است" وبه همین دلیل رادیو فردا با افراد دارای گرایش های فکری مختلف گفتگو می کند. نگاه کنید به مطلب اخیری که درباره تشکیلات دمکراتیک زنان در این رادیو تهیه و پخش شد.


با احترام - امضاء محفوظ
 

راه توده 337   25 مهر ماه 1390

بازگشت