راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حزب کمونیست شیلی
خطاب به رئیس جمهور
شیلی را نمی توان
به دوران حکومت
ژنرال ها بازگرداند

 

هفته گذشته دهها هزار تن از مردم، بویژه جوانان و دانشجویان شیلی، علیه دولت دست راستی این کشور به خیابان ها آمدند. دولتی که از عمر آن تنها چند ماه می گذرد و جانشین دولت متمایل چپ گذشته شیلی شده است.
حزب کمونیست شیلی به همین مناسبت نامه ای خطاب به رئیس جمهور شیلی نوشت که بخش هائی از آن را در ادامه می خوانید:
بدنبال تظاهرات اخیر بخش از مردم زندانی شده اند. حقوق اجتماعی انسانها لگدمال شده است. نقص حقوق اساسی مردم و قانون منع عبورو مرور و ممنوعیت بیان و آزادی اجتماعات یکبار دیگر به شیلی بازگشته است. مردم شیلی یکبار دیگر قربانی سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده از طرف قوه مجریه شده اند. این خشونت ما را به یاد دوره تراژیک دیکتاتور ژنرال پینوشه می اندازد. شان و منزلت دانشجویان و معلمان و خانواده محصلین و نمایندگان مردم بطور کلی پایمال شده است.
سرکوب روزگذشته مردم در خیابان های سانتیاگو دولت را در مقابل مردم قرار داده است. وزیر کشور نه تنها از سرکوب وسیع مردم حمایت کرده بلکه هر نوع راهپیمایی را ممنوع اعلام کرده است.
مردم نسبت به برنامه کاهش بودجه دولت در عرصه آموزش وپرورش و خدمات اجتماعی اعتراض دارند. این ادعای وزیر کشور که گروهی مخرب در برابر دولت قائونی قرار گرفته اند یک دروغ تبلیغاتی است. در حقیقت این برنامه خشونت و سرکوب برنامه ریزی شده دولت است که نقش مخرب را ایفاء می کند و حاصل آن بی اعتباری دولت و نهادهای دولتی است.
شب گذشته مردم در خیابان های شیلی به چشم خویش دیدند که نیروهای امنیتی و نظامی به دفتر مرکزی حزب کمونیست در سانتیاگو(پایتخت) و دفاتر دیگر حزب در شهرستان های کشور یورش بردند. به تجاوز و خشونت و سرکوپ هرچه زودتر باید خاتمه داده شود. این از مسئولیت های شماست . همچنان که برکناری وزیر کشور که نه تنها عامل هرج مرج در کشور بلکه بر هم زننده همزیستی ملی است از وظائف شماست.
دولت شما تبدیل به مانع اصلی تحولات اساسی اجتماعی شده است. به خواسته های مردم پاسخ بدهید، پیش از آن که جرقه حریقی که در خیابان های برپا خاسته به خشم عمومی تبدیل شود.

 

راه توده 327    17 مرداد ماه 1390

بازگشت