راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

شیلی، بار دیگر
استبداد در برابر
یک جنبش انقلابی

ترجمه از اومانیته- راه توده

 

"سانتیاگو" یایتخت شیلی در آخرین روز هفته ای که گذشت صحنه اعتصابات وسیع دانشجویان وخشونت های پراکنده بود. همزمان با این اعتصابات گروه هائی از نوجوانان با برپاکردن سنگرهایی از چرخ اتومبیل و آتش زدن آنها و پرتاب سنگ به طرف پلیس ونیروهای امنیتی شهر شش میلیونی سانتیاگو اعتصاب و اعتراض را به خشونت تبدیل کردند. دانشجویان اعتصابی این اقدام گروه های ماجراجو را محکوم کردند و فردای این ماجراجوئی چهار گروه بزرگ از معترضان راهپیمائی مسالمت آمیز را در امتداد پارک عمومی به طرف کاخ رئیس جمهور در مرکز شهر برگزار کردند. دانشجویان بخش عمده این تظاهرکنندگان را تشکیل میدادند.
همچنین، در اولین روز اعتصابات عمومی در کشورکه با حمله نیروهای امنیتی و پلیس روبرو شد، 36 زخمی و 348 بازداشتی به همراه آورد. برخلاف ادعای مقامات دولتی که این تظاهرات را بی اثر و بی نتیجه اعلام کردند و بطور رسمی اعلام شد که 14 درصد از مردم در محل کار خود حضور نداشته اند و اعتصابات باعث فلج شدن کشور نشد، اتحادیه کارگران نتایج بسیج همگانی برای شرکت دراعتصاب را پیروزی بزرگی برای دانشجویان و اتحادیه کارگران کشور اعلام کردند. بنا به گفته نشریات داخلی بیش از 80 درصد کارگران اتحادیه کارگری در این اعتصابات شرکت کردند و پیوند وسیع اتحادیه کارگری و دانشجویان علیه دولت وارد مرحله جدیدی شد. مردم شیلی خواهان رفرم در سیستم بازنشستگی و تغییر قانون اساسی اند که میراث حکومت کودتائی پینوشه در سال 1980 است.
مردم همچنین خواستار سیستم بهداشت عمومی و توزیع عادلانه ثروت اند. افزایش حقوق کار گران در قانون کار و رفرم در سیستم آموزشی کشور، اموزش رایگان نیز از خواسته های دانشجویان مردم و کارگران است.
حزب کمونیست فرانسه همبستگی خود را با دانشجویان معترض اعلام کرد وخواستار آزادی کلیه زندانیان این درگیری در شیلی شد.

 

 

                                راه توده  330        7  شهریور ماه  1390

 

بازگشت