راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سايت حزب کمونيست فدراتيو روسيه
با کشتاری 10 میلیونی
نقشه نابودی
اتحاد شوروی را داشتند
رُب ادواردس: روزنامه گاردين- ترجمه از کيوان خسروی
 

متعصبين بريتانيايی طرح نابودی 10 ميليون مردم روس را ريخته بودند. اين طرح که به تصويب گارباچف مرتد و يار نزديک اش بارون "مارگرت تاچر" رسيده بود، تا امروز نيز به قوت خود باقی است.
روزنامه گاردين با استناد به اسناد محرمانه دولتی بريتانيا، در سالهای دهه 1970 تاکيد می کند که دولت بريتانيا موشک های «ترايدنت» مجهز به کلاهک هسته ای را بدليل اينکه قادر بودند تا 10 ميليون مردم شوروی را نابود و « خسارت غير قابل قبولی را به اتحاد شوروی ميتوانستند وارد آورند» درنظر گرفته بود.

رُب ادواردس روزنامه نگار گاردين از برآوردهای شومی می نويسد که براساس آنها درسال 1980 جايگزينی زودتر موشک های « ترا يدنت » « قاره پيما » در ياد داشت های وزارت دفاع بريتانيای کبیر با مهر « فوق العاده سری » ثبت شده است.
در اسناد ديگر وزارت دفاع چگونگی وارد آوردن ضربه مسکو و سن پتربورگ به گونه ای که اين شهر ها فونکسيون خود را از دست بدهند، تشريح شده است. اين يادداشت های سری در دوران تشديد جنگ سرد، يعنی 18 دسامبر سال 1978– توسط مايکل کين لن کارشناس وقت تسليحات هسته ای در پاسخ به وزير امور خارجه ادوارد اوئون که تصور ميکرد زرادخانه هسته ای بريتانيا را ميتوان کاهش داد، نوشته شده بودند.
در مقاله گفته ميشود که « بطور مشخص کين لن و اوئون به اينکه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را از حمله متقابل باز دارند نظرات مختلف خود را داشتند. اوئون می نويسد که «يک ميليون کشته دراتحاد جماهير شوروی سوسياليستی کافی خواهد بود». کين لن با اين نظر مخالفت ميکند و برآن است که برای اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی «مرحله ای که کارد به استخوان آن برسد» ( طبق گفته وی) بالاتر از بريتانيا است، زيرا که درجنگ دوم جهانی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بيش از 20 ميليون انسان را ازدست داد. کالين می نويسد:
«دراين زمينه چيزی را نمي توان ثابت کرد و روشن نيست که اتحاد شوروی حساب ضايعات را با از دست دادن نيم درصد جمعيت و به قيمتی غير قابل تصور در راستای تسخير احتمالی اروپای غربی کرده است یا خیر. بعلاوه آشکارنيست که اتحاد شوروی منتظر و يا تحمل آن را خواهد داشت که ترجيح دهد کشوری با ايراد ضربه چندان ناچيز مطيع وسرسپرده شود».
کين لن تاکيد مي کند که اساس و پايه ی نيروی هسته ای بريتانيا ايستادگی است – يعنی طی کردن همه راه تا آخر، تا خسارت استراتژيک غير قابل تصور- يعنی به پايان رساندن آغاز کار.
در یک سند فوق سری دیگر که توسط سر رونالد ميسون درسال 1978 برای مشاور ارشد علمی وزارت دفاع تهیه شده، سخن از آنست که: برای اينکه شهرهايی مانند مسکو فونکسيون خود را از دست بدهند، تخريب 40 درصد آن ضروری است.
در سند گفته مي شود که «با انفجار بمب، به يکباره بيش از 40 درصد ساکنان شهر به هلاکت خواهند رسيد و تنها 30 درصد جمعيت شهر ميتواند درشبکه های پناهگاه های زير زمينی مخفی شود».
روزنامه گاردين از سند چنين نقل قول ميکند:
نويسندگان اسناد اشاره ميکنند که از انفجار بمب ها درسطح زمين پناهگاه ها ديگر امن نيستند. «انفجارها درسطح زمين موجب سقوط سريع 60 تا 55 درصد ميادين شهر شده واکثريت کسانی را که درآنجا هستند به هلاکت رسا‌نده وهمچنين آب، خواربار وهوا را آلوده مي کنند و موجب تخريب بناها خواهند شد.
سند نتيجه گيری ميکند که بريتانيا نبايد از امکان انفجار بمب درسطح زمين دچار تردید شود. طرح بکارگيری «ترايدنت» توسط ليبريست ها بررسی شد اما آنرا کابينه بعدی به رهبری تاچر درسال 1980 به تصويب رساند.
درواقع موشک های «ترايدنت» در تسليحات کشور درسال 1994 به تصويب رسيدند. در زمان مورد نظر در بريتانيا چهار فروند زيردريايی که قادربودند 16 عدد از اين موشک ها را حمل کنند، وجود داشت. اين نشريه ياد آور ميشود که درماه نوامبر دولت بريتانيا مهلت سرويس « ترايدنت » ها را تا سال 2028 تمديد کرده است.

راه توده 27.10.1389

بازگشت