راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ماهیت دولت احمدی نژاد و رسوائی خوش باوران
آینده ج. اسلامی
در آینه تونس امروز

 

پیرامون رویدادهای اخیر تونس، مطالب و اظهار نظرهای بسیاری در مطبوعات و رسانه های بین المللی و منطقه ای منتشر شده است. در این میان، کمترین اظهار نظر از جانب حاکمیت کودتائی ایران منتشر شده است. اخبار و فیلم های خبری این رویداد را بدلیل شباهت های آن با جنبش سبز سانسور کرده اند و چند تنی- از جمله احمدی نژاد- یک تنه به قاضی رفته و در سخنرانی شهر یزد خود این رویداد را انقلابی با شعار "اسلام خواهی" معرفی کرد.
آنچه که اهمیت اساسی دارد، ماهیت جنبش تونس است. این ماهیت عبارتس از قیام علیه گرانی و بیکاری، استبداد و غارتگری و در یک کلام، علیه نتایج اجرای فرمان صندوق بین المللی پول برای حذف یارانه ها و کاهش ارزش پول ملی. یعنی همان برنامه ای که احمدی نژاد با حمایت رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها و "تحول اقتصادی" در حال اجرای آنست.
با اهمیت ترین بخش این قیام، برای مردم ایران، همین نکته، یعنی قیام علیه حذف یارانه ها و نتایج آن از یکسو و استبداد رژیم بن علی که مجری و حامی این برنامه بود از سوی دیگر است.
قیام تونس و افشای ماهیت طرح حذف یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) درعین حال باید درس بزرگی باشد برای برخی خوش باورانی که احمدی نژاد را طرفدار سوسیالیسم اسلامی تصور کرده و حداقل در دو سال اول ریاست جمهوری وی، این نظر را در برخی سایت های فارسی زبان خارج از کشور تبلیغ می کردند و باند احمدی نژاد نیز روی همین موج حرکت کرده و بانگ عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و غارتگران را مرتب تکرار می کرد.
اکنون دیگر این طشت از بام افتاده و ماهیت دولت احمدی نژاد، اهداف اقتصادی آقای خامنه ای برای روی کار آوردن وی و حتی کودتای انتخاباتی برای نگهداشتن او در مسند ریاست جمهوری برای همگان آشکار شده است. استبدادی مشابه استبداد بن علی در تونس، لازمه اجرای برنامه اقتصادی است که در تونس منجر به یک قیام ملی شد و در جمهوری اسلامی نیز از وحشت چنین واکنشی، در هفته های پیش از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، مخالفان این طرح را تهدید به بازداشت و سرکوب کردند.
تا زمان انتشار این شماره راه توده که در برابر شما قرار گرفته، دقیق ترین گزارشی که درباره نتایج حذف یارانه ها در تونس انتشار یافته و در انطباق کامل است با هدفمند کردن یارانه ها در ایران، گزارشی است که روزنامه متمایل به چپ "یونگه ولت" چاپ آلمان منتشر کرده است.
این گزارش را در همین شماره راه توده می خوانید.

راه توده 4 بهمن 1389
 

بازگشت