راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قیام اعراب به اسرائیل سرایت خواهد کرد؟
دولت اسرائیل
بازی را می بازد
اگر ج. اسلامی بگذارد!

 

چندین هفته است که "فتنه سبز" به همه خاورمیانه و کشورهای عرب سرایت کرده است. زمین زیر پای دیکتاتورها به لرزه درآمده است. تونس، مصر، یمن، اردن، الجزایر و حتی عربستان سعودی اکنون زیر مشت جنبش توده های گرسنه و تحقیر شده و قربانی برنامه های صندوق بین الملل پول و دولت های تابع این صندوق قرار گرفته اند. یعنی همان برنامه ای که دولت احمدی نژاد تحت عنوان عوامفریب "هدفمند کردن یارانه ها" با حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی مجری آن شده است.

در این میان حکومت ایران در مضحک ترین شرایط تاریخ خود قرار گرفته است. جمهوری اسلامی که زمانی نامش با انقلاب 57 گره خورده بود و جنبش مردم ایران لرزه بر تن سران ارتجاعی منطقه انداخته بود، اکنون در شرایطی قرار گرفته که خود از جنبش مردم منطقه لرزه بر اندامش افتاده است.

دولت کودتا، ابتدا حوادث تونس را اصلا ندید و نشنید. هنوز تا چند روز پیش از فرار بن علی از تونس، خبرگزاری‌های دولتی فارس و ایرنا دستاوردهای شگرف "بن‌علی" یعنی همان اجرای فرامین صندوق بین‌المللی پول و حذف یارانه ها را ستایش می کردند.

به همین دلیل تا چند روز در حیرت و سکوت فرو رفته بودند و سرانجام وقتی با فرار بن علی روبر شدند به ناچار به تائید جنبش مردم مشغول شدند اما تحت عنوان "جنبش اسلامی مردم تونس"!

همین بازی با یمن و اردن و مصر ادامه دارد. جنبش مردم منطقه مانند اره دو سر در گلوی حکومت گیر کرده است و از هر طرف که بکشند آن را بیشتر می درد. اگر از این جنبش پشتیبانی کند سرکوب مردم ایران را چگونه پاسخ دهد و اگر نکند چگونه همراه شدن با مبارک و بن‌علی و شاه حسین و عبدالله را توجیه کند؟

مبارک در مصر مانند سران کودتا در ایران از "عوامل خارجی آشوب طلب" سخن می گوید. پادشاه عربستان خواهان سرکوب "فتنه گران" شده است. رفتار و نگرانی های حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری به واپسگراترین حکومت های منطقه شبیه و حتی با آن یکی شده است.

به همان اندازه که حکومت کودتا از جنبش مردم منطقه به وحشت درآمده، جنبش سبز درست برعکس به این مبارزه چشم دوخته است. این جنبش با مبارزه آزادیخواهانه مردم منطقه پیوند خورده، الهام بخش آنان بوده و اکنون خود از آنان الهام می گیرد. جنبش سبز بیشترین منافع را در گسترش روابط با همه نیروهای مبارز و ترقی خواه منطقه دارد و باید از مبارزه آنان قاطعانه پشتیبانی کند و پشتیبانی می کند. دوران دامن زدن حکومتی به جنگ شیعه و سنی و نزاع ایرانی و عرب به پایان رسیده و منافع مشترک خلق های منطقه خاورمیانه در همکاری و همبستگی میان آنهاست. جنبش سبز مردم ما و جنبش های آزادیخواهانه مردم منطقه بیش از هر زمان دیگری آماده چنین همکاری و همبستگی است. مقابله با دولت متجاوز و حکومت آپارتاید اسرائیل از این منظر است که وارد مرحله‌ای تازه می شود. مرحله‌ای به دور از ترور و انفجار و مشوق مردم خود اسرائیل برای قیام علیه دولت آن کشور و بر سر کار آوردن دولتی در کنار مردم عرب منطقه نه در برابر آن. آینده و موجودیت اسرائیل به همین درک و حرکت بستگی دارد و به همین دلیل باید در انتظار قیامی مشابه تونس و مصر و اردن و بقیه کشورهای عربی در خود اسرائیل بود. اگر ماجراجوئی های دولت احمدی نژاد به کمک دولت کنونی اسرائیل نیآمده و آجر از زیر پای جنبش مردم منطقه نکشد!

 

 

 

                        راه توده  303    11 بهمن ماه 1389

 

بازگشت