راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

عکسی به یادگار

از مصاحبه هاتفی با نراقی

 

 

احسان نراقی که در سالهای پیش از انقلاب ریاست "موسسه عالی تحقیقات اجتماعی" را برعهده داشت و سپس به معاونت "یونسکو" رسید و بازنشستگی خود را در ایران می گذراند، در تهران در گذشت. پیرامون او حرف و نظر بسیار است که جای طرح آن در اینجا نیست. مدتی نیز در جمهوری اسلامی زندانی شد. بنی صدر از شاگردان او بود. همچنان که حداد عادل چنین بود. شوروی ستیزی و توده ای ستیزی بنیادی ترین اندیشه نراقی بود. به همان اندازه که شیفته جامعه شناسی به سبک جهان سرمایه داری بود. موسسه ای که او را در زمان شاه در راس آن قرار داده بودند، از جمله نهادهائی بود که رژیم شاه پس از کودتا و پشت سر گذاشتن سالهای تثبیت اختناقی و با حمایت فرح راه اندازی شد. بسیاری از پرورش یافتگان حزب توده ایران که سالهائی را در زندان کودتا گذرانده بودند و در هیچ اداره و نهاد دولتی به آنها کار نمی دانند، در کنار شمار دیگری از پژوهشگران سر از موسسه تحقیقات اجتماعی در آوردند، اما رژیم شاه حتی نتوانست از حاصل اندیشه و مطالعات آنهائی که دراین موسسه جمع شده بودند نیز استفاده کند. اختناق و استبداد به راه خود رفت و مردم به راه خویش.

این عکس مربوط به دوران اولیه برپائی موسسه تحقیقات اجتماعی و قرار گرفتن احساس نراقی در راس آنست. آن که از جانب روزنامه کیهان به ماموریت مصاحبه با نرقی رفته "رحمان هاتفی" است که بعدها معاون سردبیر و در سال انقلاب 57 سردبیر کیهان شد.

این عکس را در کنار چند عکس دیگر و گزارشی که از فعالیت های نراقی و شجره روحانی وی در سایت "تورجان" منتشر شده بود برگرفته ایم.

 

 

 

 

                        راه توده  387     20 آذر ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت