راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فیسبوک آرشیو راه توده
آشنائی با
10 شخصیت
از رهبران

حزب توده ایران

 
 

فیسبوک آرشیو راه توده، در طول هفته با مطالبی که مربوط به عنوان اعلام شده است، به روز می شود. برای نمونه، از هفته پیش عنوان "رهبران حزب" انتخاب و مجموعه مطالب منتشر شده در راه توده درباره رهبران حزب توده ایران بتدریج روی این فیسبوک قرار گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.
در آخرین به روز رسانی، مطالب زیر تحت عنوان رهبران حزب روی این فیسبوک قرارگرفته است:

اطلاعاتی درباره
رهبران حزب توده ایران

1- سلیمان میرزا
اولین رهبر حزب توده ایران

2- دکتر ارانی
فیلسوفی که به 6 زبان
سخن گفت، اما کلامش به کله
استبداد و ارتجاع فرو نرفت

3- بانگ بلند "ارانی"
فیلسوف بزرگ ایران در دادگاه رضا خانی

4 ـ نامه دکتر یزدی از پراگ
5 ـ رهبران حزب توده ایران، در دولت و در زندان

6- اردشیرآوانسیان
انقلابی پرشوری که به11
زبان سخن می گفت

7-عبدالصمد کامبخش
شاهزاده سرخ جنبش انقلابی ایران

8- استوانه های جنبش خودمختاری در آذربایجان
علی امیرخیزی
این کاروان از معبر جمهوری اسلامی نیز
عبور خواهد کرد

9- دبيراجرائي حزب در ايران
از1327 تا 1332
دکتر محمد بهرامی
نسل امروز بايد بداند استبداد و ديکتاتوری
با حزب توده ايران چه کرده است


10- تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
رضا روستا
 

 

 

 

                        راه توده  390     11 دی ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت