راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جشن بزرگ اومانیته
مردم باید آنگونه
که می خواهند
زندگی کنند

 

هفتاد و هفتمین جشنواره "اومانیته"، روزنامه کمونیست ها و جبهه چپ فرانسه، از روز جمعه 14سپتامبر آغاز شد و تا روز یکشنبه (دیروز) ادامه داشت. این جشنواره هر ساله در منطقه "کورنو" حومه پاریس برگزار میشود و بزرگترین جشن فرهنگی فرانسه محسوب می شود. در این جشن هر ساله هزاران تن شرکت می کنند و بسیاری از رهبران  احزاب چپ و احزاب کمونیست جهان سندیکاهای کارگران  فرانسه در حضور می یابند. پیر لوران دبیر کل حزب کمونیست فرانسه این جشنواره را زمان مناسبی برای بحث و گفتگوی احزاب چپ دانست و اعلام کرد که یکی از اهداف احزاب چپ یافتن راه های مبارزه با پیمان مالی (بودجه) است که کمیسیون اروپا و دولت فرانسه می خواهند به مردم فرانسه و اروپا تحمیل کنند.

 

نیروهای چپ فرانسه و رهبران کمونیست این پیمان را ضد دمکراتیک و ضد اجتماعی می دانند و پیر لوران در سخنرانی خود در برابر اعضای حزب در جشنواره گفت:

ما کمونیست ها در حال ابداع راه جدید و نوینی برای تحقق سیاست های خود می باشیم. راهی که در آن رهبری من و یا دیگر رفقا مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی و پرسش بنیادی این است که آیا مردم قادرخواهند بود به آن نحو وشیوه ای که می خواهند زندگی کنند و برای این کار و چگونه می توانند قدرت را بدست بگیرند. ما معتقدیم که با اتحاد و همبستگی جبهه چپ تحقق این آرمان میسر خواهد بود.

 

جشن امسال روزنامه اومانیته نخستین جشن این حزب پس از انتخابات مهم ریاست جمهوری فرانسه است که به شکست سرکوزی در این کشور انجامید. پیامد مهم کارزارهای انتخاباتی این دوره طرح یک سلسله خواست ها و شعارها توسط نامزد جبهه چپ "ژان لوک ملانشون" بود که اکنون دولت سوسیالیست این کشور را زیر فشار خود قرار داده است تا جایی که هفته نامه "اکسپرس" با ذکر یک سلسله از مسایل مبتلابه دولت جدید فرانسه، تیتر بزرگ روی جلد خود را به این پرسش اختصاص داده : "آیا حق با ملانشون نبود؟"

مسئله ای که بنوبه خود در جشنواره اومانیته و میان مردم فرانسه امروز با وسعتی بیش از پیش مطرح است.

 

 

 

 

                        راه توده  375     17 شهریور ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت