راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پایان دور اول انتخابات فرانسه
چماق فاشیسم
را سرمایه داری
بالای سر مردم گرفت!

 

روز یکشنبه (دیروز) دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار شد. از میان ده نامزد این دوره، فرانسوا هولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکلا سرکوزی کاندیدای راست به دور دوم راه یافتند که سرانجام آن دو هفته دیگر روشن خواه شد. ماری لوپن نامزد راست افراطی و ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ به ترتیب در این انتخابات مقام سوم و چهارم را بدست آوردند. جبهه چپ که در این انتخابات ظهور کرد توانست با وجود کارزار سنگینی که علیه آن بوجود آوردند از 3 درصد ظرف چند ماه به 11 درصد صعود کند. بدینسان این نتیجه انتخابات نشان داد که فرانسه و فراتر از آن کل اروپا وارد یک دوران بحران سیاسی و انقلابی شده اند.

هفته نامه دست راستی "لوپوان" روی جلد آخرین شماره خود را - که مونتاژ تصویری از نامزدهای انتخابات به شکل انقلابیون 1789 است - به این عنوان اختصاص داد: "آنچه مبارزات انتخاباتی آشکار کرد: نفرت از ثروتمندان – نوستالژی انقلاب – روبسپیرهای نوین". البته لوپوان هدف هایی دیگر دارد و واقعیت را دقیق مطرح نمی کند. در واقع تنها نامزدی که مسئله انقلاب و پایان دادن به نظام موجود را مطرح کرد ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ بود. ولی این خواست در ناباوری همگانی چنان بازتاب وسیع اجتماعی یافت که دیگر نامزدها نیز ناگزیر شدند خود را با آن هماهنگ کنند. انتخاباتی که با برنامه ریزی و حتی توطئه راست و راست افراطی قرار بود مسئله خارجیان و مهاجران در مرکز آن قرار گیرد، زیر فشار شعارها و مبارزات انتخاباتی جبهه چپ و فضای نارضایتی اجتماعی، بسوی آن رفت که ثروت و سود و افزایش دستمزد و مالیات از ثروتمندان در مرکز آن قرار گیرد. بحث هم بر سر نفرت از ثروتمندان نیست، مسئله همانطور که نامزد جبهه چپ در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفته است عبارت از آنست که سرمایه داری لیبرال و نظام مبتنی بر ثروت و سود مشروعیت تاریخی خود را در فرانسه و در اروپا از دست داده است. این واقعیت نوینی است که انتخابات در فرانسه آن را اشکار کرد.

از همینجا پیام عنوان هفته نامه لوپوان مشخص می شود: اگر وضع بدینسان پیش رود دوران راست میانه و حتی سرکوزی ها نیز در فرانسه رو به پایان است. پایان این انتخابات آغاز یک آرایش نوین سیاسی راست در فرانسه در حول راست افراطی باید باشد که بتواند نفرت ظاهری از ثروتمندان را با دفاع واقعی از نظام سرمایه داری و منافع کلان سرمایه داری آشتی دهد. بدینسان جامعه فرانسه به سرعت بسوی یک قطب بندی می رود که در آن بدنه و رای دهندگان حزب سوسیالیست به جبهه چپ می پیوندند در حالیکه راست در حول راست افراطی و فاشیست سازمان پیدا خواهد کرد. از همینجا اهمیت درصد آرای راست افراطی در این انتخابات آشکار می شود، زیرا ظرفیت و بخت تشکل سرمایه داری فرانسه در حول آن را نشان می دهد.

گام و الویت نخست این انتخابات همانطور که جبهه چپ و حزب کمونیست فرانسه اعلام کرده اند شکست نیکلای سرکوزی است. این شکست به نابودی محور ارتجاعی موسوم به "مرکوزی" (مرکل در آلمان و سرکوزی در فرانسه) خواهد انجامید که بدنبال خود همه دولت های راست اروپایی با آن بتدریج سقوط خواهند کرد. مسئله بدینسان در همه جای اروپا ایجاد یک جبهه چپ دربرابر سرمایه داری است که با از دست رفتن مشروعیت سرمایه داری لیبرال خواهد کوشید خود را در حول فاشیسم متشکل کند؛ کاری که انتخابات فرانسه نشان داد روزبروز دشوارتر می شود. زیرا اگر در یکی از این کشورها چپ بتواند بر راست افراطی غلبه کند، پیروزی آن بصورت الگویی برای همه دیگر ملت های اروپایی در خواهد آمد. کارزار انتخاباتی بسیار تهاجمی جبهه چپ در فرانسه نشان داد که می توان عروج راست افراطی را متوقف کرد و حتی آن را به عقب نشینی وادار کرد. و اگر سرمایه داری یقین یابد که با فاشیسم نیز آینده ای ندارد، در آنصورت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت و راه برای جنبش چپ باز هم بیشتر گشوده خواهد شد. زیر فشار همین واقعیت بود که نیکلای سرکوزی ناگزیر از چند عقب نشینی بزرگ ایدئولوژیک در جریان مبارزات انتخاباتی خود شد که به پیشنهادهای جبهه چپ اعتبار داد و البته، برعکس، روند فروریزی آرای او را شدت بخشید. 

 امروز جنبش چپ و انقلابی در فرانسه با خوش بینی بسیار به آینده نگاه می کند. موجی در اروپا برخاسته است که دیگر متوقف شدنی نیست. تهاجم بازارهای بورس به مردم کشورهای مختلف اروپایی جایی برای آرامش نخواهد گذاشت. توده های مردم در ابعادی وسیع به مبارزه جلب شده اند و خواهان برخورداری از مواهب اولیه زندگی هستند که بتدریج از آنان سلب شده است. این موج در آینده ای نه چندان دور تحولاتی بزرگ را رقم خواهد زد.

 

 

 

                         راه توده  359      4 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت